นราธิวาส – ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดทำแผนระดับจังหวัด/อำเภอ ใช้พลังชุมชนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

0
17

รองผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด/อำเภอ โดยใช้พลังชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านอย่างยั่งยืน
วันนี้ (14 ม.ค.63) ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันของจังหวัดนราธิวาส” ซึ่งมีคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ /จังหวัด จำนวน 122 คน เข้าร่วมการประชุม

นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นการขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ร่วมกันภายในชุมชน/หมู่บ้าน สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเอง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านอย่างยั่งยืน
จังหวัดนราธิวาส มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 299 หมู่บ้าน/ชุมชน และในปีงบประมาณ 2563 นี้ จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้เวลา. เพื่อสร้างพลังชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างบทบาทของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในการใช้พลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้นำชุมชน และประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ บทเรียน การใช้พลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างบทบาทของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินในการใช้หลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้บทเรียนการใช้พลังชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัด จำนวน 122 คน


สำหรับการจัดประชุมฯ ได้มีการทบทวนบทบาทภาคกิจของเครือข่าย ตามยุทธศาสตร์กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส และกฎระเบียบเครือข่าย การจัดทำแผนปฏิบัติการของเครือข่าย นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และมอบภารกิจ
โอกาสเดียวกันนี้นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้แทนกองทุนแม่ของแผ่นดินจากอำเภอในพื้นที่ มอบหมวกนิรภัยให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย ปี 2563 จำนวน 120 ใบ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น