ปัตตานี – รมช.ศึกษาฯ ลงพื้นที่มอบนโยบายสถาบันการศึกษาจชต. เผยเพิ่มสิทธิค่าพยาบาล 1 แสน ท่ามกลางบรรยากาศตอบรับอบอุ่น

0
282

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำทีมพร้อมคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เยี่ยมสถานศึกษาชายแดนภาคใต้ ที่โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ อำเภอเมือง​ จังหวัดปัตตานีเพื่อมอบนโยบายผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและครูโรงเรียนเอกชน และเดินทางต่อไปยังสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมือง​ จ.ปัตตานีเพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับพนักงานราชการครู กศน.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.กล่าวว่า การพัฒนาการศึกษาในภาพร่วม 3 จชต.นั้นต้องมีการบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย ย้ำการศึกษาคือหัวใจสำคัญในการพัฒนาคน  ตั้งใจมาที่นี่ด้วยความรัก ความห่วงใย และความปรารถนา ในการนำความเจริญด้านการศึกษา เพราะการศึกษาคือหัวใจสำคัญสุกในการพัฒนาคน ศักยภาพรวมของการศึกษา 5 จชต.ขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องช่วยกันพัฒนาการศึกษาเอกชนให้เดินหน้าในทุกมิติ
ได้พิจารณาด้านสิทธิพยาบาลจาก 100,000 บาทเพิ่มเป็น 150,000 บาท พัฒนาอบรมครูเอกชนด้วยงบ 32 ล้านบาทเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนการอบรมการอบรมผู้บริหารและบถคลากรเพื่อพัฒนาการศึกษา การอบรมขออนุญาตใบประกอบวิชาชีพครูจำนวน 120 คน หลักสูตรทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบท ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการแบบครบวงจร การแข่งขันทักษะทางวิชาการที่ปกติทำกันกับเด็กความสามารถสูง เพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็กทุกคน รัฐบาลมอบนโยบายให้มีการสร้างเวทีแก่เด็กให้มีความภาคภูมิใจในการแข่งขันด้านต่างๆ กำหนดเกรดเฉลี่ย 2.20 ลงมา”
ด้านข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนเช่น เมื่อใช้สิทธิรักษาพยาบาลครบ 150,000 ส่วนที่เหลือให้ใช้บริการบัตร 30 บาทรักษาทุกโรคได้ต่อ พิจารณาเพิ่มอัตรากำลังและเงินตอบแทนแก่ครูสอนศาสนาในแต่ละโรงเพิ่มขึ้นมากกว่า 4 อัตราดังปัจจุบัน ขอเพิ่มอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน งบสนับสนุนผู้บังคับบัญชาและบุคลากรอบรมหลักสูตรลูกเสือเนื่องจากหลักสูตรนี้ทำให้ระบบการจัดการของนักเรียนดีขึ้น เป็นต้น ซึ่งรมช.ศึกษาธิการได้รับปากนำไปพิจารณาเสนอ สมช.และคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติงบประมาณต่อไป พร้อมทิ้งท้ายว่า จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สำหรับการขับเคลื่อนงาน สช.และกศน. ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา จะนะ นาทวี และสะบ้าย้อย) โดยการขับเคลื่อนของหน่วยงานสังกัด กศน. ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา นราธิวาส และปัตตานี โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดและขับเคลื่อนกิจกรรม แบบบูรณาการพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีบริบทที่แตกต่างจากพื้นที่ในภูมิภาคอื่น การบริหารจัดการศึกษา จึงมีลักษณะพิเศษที่มีความแตกต่างกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกคน และทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาประชาชนบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง การจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์ การจัดการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล


การจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และการจัดโครงการตลาดการศึกษาเพื่อประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างการรับรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี มีโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 128 โรง มีครูจำนวน 6,717 คน​ มีนักเรียน 90,092 คน และโรงเรียนนอกระบบ 99 โรง แยกเป็นศูนย์การศึกษาอิสลาม​ประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำนวน 639 สูนย์ สถาบันศึกษาปอเนาะ 247 แห่ง โรงเรียนกวดวิชา จำนวน 14 แห่ง และโรงเรียนเอกชนสอนศสนาอย่างเดียว 29 แห่ง มีครูผู้สอน จำนวน​ 5,832คน มีผู้เรียนจำนวน 75, 584 คน

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น