ปัตตานี- รมช.ศธ.ลุยขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

0
711
ปัตตานี- รมช.ศธ.ลุยขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัตตานี- รมช.ศธ.ลุยขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ที่บริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์) ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับพนักงานราชการครู กศน.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับการขับเคลื่อนงาน กศน. ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา (อำเภอเทพา จะนะ นาทวี  และสะบ้าย้อย) โดยการขับเคลื่อนของหน่วยงานสังกัด กศน. ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา นราธิวาส และปัตตานี  โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดและขับเคลื่อนกิจกรรม แบบบูรณาการพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีบริบทที่แตกต่างจากพื้นที่ในภูมิภาคอื่น การบริหารจัดการศึกษา                 จึงมีลักษณะพิเศษที่มีความแตกต่างกัน  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้แนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อคนทุกคน และทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาประชาชนบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง การจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์  การจัดการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

การจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  มีกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และการจัดโครงการตลาดการศึกษาเพื่อประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างการรับรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 2,450 คน ประกอบด้วยผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กศน.จังหวัดชายแดนใต้ และครู ผู้บริหาร พนักงานราชการบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ จำนวน 1,250 คน

ด้านดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ รมช.ศธ.กล่าวว่าการพัฒนาการศึกษาในภาพร่วม 3 จชต.นั้นต้องมีการบูรณาการร่วมกันทุกฝ่าย  ในส่วนการรับผิดชอบโดยตรงคือ กศน.และการศึกษาเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ โดย เฉพาะ กศน.จะมีการส่งเสริมเพิ่มเติมในส่วนที่ประชาชนให้ความสนใจและมีความต้องการซึ่งจะมีการเพิ่มหลักสูตร พื้นฐานรวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสภาพปัจจุบันในพื้นที่ และส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น