กทม.- เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องสถาบันพระปกเกล้าเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 5

0
80

กทม.- เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องสถาบันพระปกเกล้าเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 5

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 5 ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย ชั้น 5 สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยได้ให้ความสำคัญในบทบาท หน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ที่มีความสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้กระบวนการทำงานของรัฐสภาทำงานได้เต็มรูปแบบมากขึ้น ในการจัดการอบรมดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการเมืองไทย รวมถึงการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจของสมาชิกฯ ได้อย่างครบถ้วนทั้งในทางวิชาการและในการปฏิบัติงานเชิงรุกและเชิงรับ สถาบันฯ หวังว่าการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการศึกษาอบรม และองค์ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำไปใช้พัฒนางานและประเทศชาติต่อไปได้

จากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์  ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ได้บรรยายในหัวข้อประเด็นร่วมสมัยทางการเมืองการปกครอง : พัฒนาการการเมืองการปกครองไทยในอนาคตและนางสาวธีรพรรณ ใจมั่น รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา บรรยายภาพรวมการศึกษาอบรมหลักสูตร ในช่วงบ่ายวันเดียวกันเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยอาจารย์อาครประมงค์

ทั้งนี้ รศ.ดร.รงค์   บุญสวยขวัญ สส.นครศรีธรรมราช เขต1 พรรคพลังประชารัฐ ได้ส่งตัวนายยุทธนา   แต่งวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา เข้าเรียนหลักสูตรในครั้งนี้ด้วยในขณะเดียวกันทางกลุ่มนักศึกษารุ่นที่5ใด้หารือร่วมกันเพื่อที่จะจัดตั้งเป็นกลุ่มชมรมหรือสมาคมผู้เชี่ยวชาญผู้ช่วย สส.ทั้งประเทศรวมพลังกันอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยกันดูแลสังคมยามเกิดภัยพิบัติเช่นนำ้ท่วมดินโคลนถล่มและงานบริการสังคมอื่นๆเพื่อชาติศาสน์และประชาชนกันต่อไปคาดว่านะจะมีการประชุมเพื่อเลือกประธานชมรมและกรรมการบริหารชมรมกันต่อไปเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมและเป็นแนวทางของทางสถาบันพระปกเกล้าได้นำความรู้ความสามารถในการอบรมหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งทางเลขาสถาบันพระปกเกล้าอยากให้นักศึกษาได้นำความรู้ความสามรถไปเพื่อพัฒนาประเทศชาติกันต่อไป.

แสดงความคิดเห็น