ปัตตานี – บรรยากาศงานวันเด็ก สพป.เขต 3 สุดคึกคัก

0
142

ปัตตานีบรรยากาศงานวันเด็ก สพป.เขต 3 สุดคึกคัก

วันที่ 9 .. ที่โรงเรียนบ้านช่องแมว ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านช่องแมว โดยมีนายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันนี้ เพื่อตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่นะเป็นกำลังหลัก ที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้รุ่งเรือง

ขณะเดียวกันยังเป็นกรกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ด้วยการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรม และทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข มีความเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวสื่อกลางจึงได้จัดทำกิจกรรมงานวันด็กแห่งชาติขึ้นในวันนี้ โดยจัดให้มีกิจกรรม แลกของขวัญ การแสดงของเด็กๆ การตอบคำถามและการเล่นเกมส์ต่างๆ ซึ่งวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของวันเด็กด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 หลังจากนั้นได้เดินทางร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านกะลาพอและบ้านเจาะกือแย .สายบุรี .ปัตตานีด้วย บรรยากาศสนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้มของนักเรียนและผู้ปกครอง

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ในอาทิตย์นี้โรงเรียนในสังกัดได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย ให้กล้าแสดงออก ดังสารของ พล..ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 มีความว่าเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิดและทำสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม และ ประเทศชาติ

เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับ การดำรงชีวิตในโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และคำขวัญวันเด็ก ปี 2563 ว่าเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทยโดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่สำคัญของตน มีความสามัคคี กลมเกลียว โดยการปลูกฝัง ให้มีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ พร้อมทั้งต้องการพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตน เพื่อส่วนรวม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่รักและยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ ตังนั้น เมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะประกอบกับความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะสามารถ ปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป พร้อมได้อวยพรส่งความรัก ความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนที่รักทุกคน และขออวยพรให้เด็กและเยาวชนทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้วหน้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป.

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น