ยะลา – ผลักดันชุมชนปิยะมิตรเบตง เป็นต้นแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์

0
257


ยะลา – คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลักดันชุมชนปิยะมิตร 1 อ. เบตง จ.ยะลา เป็นต้นแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เตรียมยกระดับเห็ดหลินจือดำเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน แปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ต่อไป
เมื่อวันที่ 21 ก.พ.65 ที่ชุมชนอุโมงค์ปิยมิตร ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมถ่ายทอดผลการพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้การวิจัยเพื่อการไปใช้ประโยชน์ ในประเด็นการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากชุมชนอุโมงปิยมิตร1 สู่ความยั่งยืน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อประโยชน์ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม มีคณะทีมงานวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการอุโมงค์ปิยะมิตร1 ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนปิยะมิตร1 เข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น


รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มียุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เนื่องจากมองเห็นถึงต้นทุนของชุมชนปิยะมิตร1 ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่สามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ชุมชนเศรษฐกิจท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน และสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบให้กับผู้สนใจ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน นักศึกษาได้ด้วย โดยมุ่งเน้นถ่ายทอดต้นแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบ รองรับธุรกิจบริการและกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งแนะนำแนวทางการพัฒนายกระดับพืชท้องถิ่น อย่างเห็ดหลินจือดำ เป็นพืชที่พบในป่าไผ่ธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะพบเห็ดหลินจือดำขึ้นบนต้นไผ่สีทอง ซึ่งพบมากในชุมชนปิยะมิตร มีสารอาหารและสัพคุณทางยามากมาย และเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของชุมชนปิยะมิตร ที่ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ต่อไป
สำหรับเห็ดหลินจือดำ สมุนไพรจีนที่ขึ้นชื่อว่า “ยาอายุวัฒนะ” มีสรรพคุณมากมาย อาทิ บำรุงร่างกาย เสริมกำลัง บรรเทาอาการอ่อนเพลีย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดน้ำตาลในเลือด ควบคุมอาการของโรคเบาหวาน รวมทั้งโรคที่อยู่ในกลุ่มอาการความผิดปกติของระบบเผาผลาญอาหารของร่างกาย ลดไขมันในเลือด ป้องกันโรคหัวใจ เสริมสร้างความจำ ป้องกันอัลไซเมอร์ ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้น ซึ่งทางชุมชนอุโมงปิยมิตร มีจำหน่าย เห็ดหลินจือดำอบแห้ง ราคาถุงละ 1,500 บาท หาซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในครอบครัว ของชุมชนปิยะมิตร ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา โทรศัพท์ 073-378055

นอกจากนี้ภายในจัดกิจกรรมได้มีการแบ่งกลุ่มกิจกรรมการถ่ายทอดผลการพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้การวิจัยเพื่อการไปใช้ประโยชน์ ประเด็น “การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากชุมชนอุโมงค์ปิยะมิตร 1 สู่ความยั่งยืน” เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 Application บริหารจัดการโฮมสเตย์ ระบบบัญชีการดำเนินงานกลุ่มชุมชน กลุ่มที่ 2 นวัตกรรมอาหารอัตลักษณ์พื้นถิ่น กลุ่มที่ 3 นวัตกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ website, page Facebook เพื่อเป็นแนวทางต่อประชาชนที่ร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา