นราธิวาส​- สนง.วัฒนธรรมจัด กิจกรรมสานฝันนักเขียน “พหุวัฒนธรรมบ้านฉัน”

0
35

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสจัด กิจกรรมสานฝันนักเขียน “พหุวัฒนธรรมบ้านฉัน” รุ่นที่ 1( ประถมศึกษา ) มุ่งหวังสร้างนักเขียนรุ่นเยาว์ สร้างสรรค์งานเขียนคุณภาพ เสน่ห์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของคนชายแดนใต้​

. นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมสานฝันนักเขียน “พหุวัฒนธรรมบ้านฉัน” รุ่นที่ 1( ประถมศึกษา) ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส ทั้ง 3 เขต  รวมถึงวิทยากรผู้มากความสามารถด้านงานเขียน อาทิ นายนิพล รัตนพันธ์ กานติ ณ ศรัทธา ดวงแก้ว กัลป์ยาณ์ และเยาวชนพื้นที่จังหวัดนราธิวาสร่วมกิจกรรมฯ


นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมค่ายเยาวชนสานฝันนักเขียน “พหุวัฒนรรมบ้านฉัน” รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ขอชื่นชมเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ ที่มีความคิดและแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ผลงานวรรณศิลป์ นับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งของเยาวชนทุกคน ที่จะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาและเทคนิค การเขียน เพื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนที่มีคุณภาพ ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกนึกคิด ความประทับใจและเสน่ห์ในวิถีชีวิต วัฒนธรรม ของผู้คนในจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้คนภายนอกได้สัมผัสเรื่องราวดีๆ ผ่านผลงานวรรณกรรมที่มีคุณภาพต่อไป
นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สืบเนื่องจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมได้ริเริ่มดำเนินโครงการประกวดเรียงความหัวข้อ “เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา” มาอย่างต่อเนื่องระหว่างปี พ.ศ, 2555 -พ.ศ.2557 และปี พ.ศ.2561 -พ.ศ.2562และมีผู้สนใจโดยเฉพาะยาวชนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ จังหวัดสงขลายะลา ปัตตานี และนราธิวาส ส่งงานเขียนเข้าประกวดจำนวนมาก และงานเขียนที่ได้รับรางวัล ยังได้นำมาพิมพ์หนังสือเผยแพร่ จำนวน 5  เล่ม ได้แก่ “เรื่องดีๆที่บ้านเรา” “ดอกไม้บานที่บ้านใต้” “เย็นลมใต้” “เรื่องเล่าจากบ้านเรา..ตามรอยเท้าพ่อ”และ “วันที่ความรักผลิบาน ณ บ้านเรา”
ทั้งนี้ จากความรู้ ความสามารถของเยาวชน ผ่านการประกวดงานเขียนดังกล่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่ให้มีพัฒนาการ ด้านการใช้ภาษาการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ผลงานวรรณศิลป์ ผ่านความรู้สึกประทับใจและภาคภูมิใจในวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนชายแดนใต้ ที่อยู่ด้วยกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ยอมรับและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์วัฒนธรรม และที่สำคัญเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ให้มีพัฒนาการ ด้านการใช้ภาษาไทยจากการอ่านพัฒนาสู่ทักษะการเขียน มีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข


สำหรับเป้าหมายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 2 รุ่น ๆละ 45 คนประกอบด้วยรุ่นที่ 1ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 8- 10 มกราคม 63 รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 21- 23 มกราคม 63
ซึ่งจัดกิจกรรมในลักษณะการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เป็นเวลารุ่นละ 3 วัน 2 คืน ประกอบด้วยการจัดกิจกรรม
บรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงหลักการเขียน การใช้ภาษา การสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างสรรค์ผลงานวรรณศิลป์ กิจกรรมฝึกปฏิบัติสร้างสรค์ผลงานเขียนเรื่องราว “พหุวัฒนธรรมบ้านฉัน” เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ เข้าใจถึงหลักการเขียน การใช้ภาษา การสร้างแรงบันดาลใจ สร้างสรรค์ผลงานวรรณศิลป์ และการส่งผลงานเข้าประกวดต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร  บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น