เบตง เปิดฝึกอบรมกำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชน พร้อมรับเปิดประเทศ

0
133


ยะลา – นายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปิดการฝึกอบรมกำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชน เพิ่มทักษะและขีดความสามารถในการดูแลรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบในพื้นที่รับเปิดประเทศ
เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 65 ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรยะรม ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนกำลังประจำถิ่น (อส.) และกำลังประชาชน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประจำปี 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากร และกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 8 หมู่บ้านละ 10 คน รวม 80 คนโดยได้รับการสนับสนุนชุดวิทยากรและเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการปกครอง


นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบัน กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงก่อเหตุร้ายรายวันทำร้ายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งทำลายทรัพย์สินของทางราชการอย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาดังกล่าวภาครัฐจึงจำเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่หมู่บ้าน ตำบลโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งได้จัดตั้งกองกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน เพื่อให้มีบทบาท หน้าที่ในการดูแล คุ้มครองตำบลรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน รวมทั้งนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตงในช่วงเปิดประเทศ
ดังนั้น เพื่อให้กำลังประจำถิ่นและกำนันประชาชนมีทักษะและขีดความสามารถในการดูแลรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเข้มแข็งศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตงได้ดำเนินการตามแนวทางข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเบตง (ศปก.อ.เบตง ) ดำเนินการฝึกอบรมกำลังประจำถิ่นและกำนันประชาชนระหว่างวันที่ 17 – 18กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนให้มีทักษะความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในหมู่บ้าน ตำบล รักษาความปลอดภัยเส้นทาง รักษาความปลอดภัยครู โรงเรียน ชุมชน นักท่องเที่ยว พื้นที่ล่อแหลมและมาตรการเชิงรับเพื่อให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการสั่งใช้กำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนในตำบลหมู่บ้านให้มีความพร้อมความเข้มแข็งในการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา