แม่ทัพภาค 4 เผยสันติสุขเกิดขึ้นได้ทุกกลุ่มต้องขับเคลื่อนร่วมกัน

0
645

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมพบปะคณะประสานงานระดับพื้นที่ ในการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ รับฟังข้อเสนอความคิดเห็น 3 ข้อจากการพูดคุยเพื่อสันติสุข เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

วันนี้ ( 27 มกราคม  2565 ) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมเฟรนด์ลี่เทล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4/หัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ ร่วมพบปะ พูดคุย กับคณะประสานงานระดับพื้นที่ ในการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4/2565 พร้อมกันนี้ได้รับฟังข้อเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นสารัตถะ 3  หัวข้อ คือ 1.การลดความรุนแรง 2. การปรึกษาหารือของประชาชนในพื้นที่ และ 3. การแสวงหาทางออกทางการเมือง ที่เป็นผลจากการพูดคุยเพื่อสันติสุข นำโดยพลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับคณะผู้แทนกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ หรือ BRN นำโดย อุสตาส อานัส อับดุลเราะห์มาน และคณะ เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีคณะประสานงานระดับพื้นที่ ทั้ง 8 กลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4/หัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ กล่าวว่า ” การร่วมกันขับเคลื่อนงาน การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะต้องดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งเราก็ยังคงต้องมีการพบปะกันภายใต้มาตรการ การป้องกันโรคโควิด -19 ที่เคร่งครัด การประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแสดงออกในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะประสานงานระดับพื้นที่ถือเป็นกลไกที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว ในการสร้างความรับรู้ สร้างความเข้าใจต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุข และสำหรับข้อเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นสารัตถะทั้ง 3 ข้อในวันนี้ ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการที่เราจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางของสันติสุขนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมความคิดจากคณะประสานงานระดับพื้นที่ทุกท่าน ขอชื่นชม และขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการประชุมในครั้งนี้  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะได้ส่งผ่านไปยังคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข เพื่อพิจารณาใช้ประกอบการกระบวนการพูดคุยในครั้งต่อไป และนำข้อมูลต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ไปกำหนดเป็นนโยบายในการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป “

โดยทั้งหมดทั้ง 8 กลุ่มได้สรุปความคิดเห็นจาก 3 ข้อ นำมาวิเคราะห์ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถทำะไร ได้บ้างมีแนวทางอย่างไร เรียงลำดับความสำคัญ รวมทั้งเสนอส่งผ่านไปยังทั้ง 3 ฝ่าย คือฝ่ายรัฐหรือนโยบาย หรือ party a ทั้งฝ่ายผู้ติดต่างทุกกลุ่ม รวมทั้งฝ่ายตัวแทนประชาชนในพื้นที่ คือคณะประสานงาน ควรที่จะขับเคลื่อนอย่างไร

สำหรับการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4/2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 -27 มกราคม 2565 ในที่ประชุมได้พูดคุย และชี้แจงถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานการพูดคุยสันติสุขในห้วงที่ผ่านมา หารือ รับฟังความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนงานของคณะประสานงานระดับพื้นที่ รวมทั้งแบ่งกลุ่มสัมมนาเพื่อเสนอแนวความคิดเห็นในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทีมข่าว@ชายแดนใต้