ปัตตานี-ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เห็นชอบให้เปิดการเรียนการสอน แบบ On site จำนวน ๑๓ โรงเรียน

0
486
ปัตตานี-ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เห็นชอบให้เปิดการเรียนการสอน แบบ On site จำนวน ๑๓ โรงเรียน
ปัตตานี-ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เห็นชอบให้เปิดการเรียนการสอน แบบ On site จำนวน ๑๓ โรงเรียน

วันที่ 24 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2565 ที่ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ของจังหวัดปัตตานี

โดยให้คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย  คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันการติดเชื้อ , ด้านการควบคุมการแพร่ระบาด , ด้านการรักษาผุ้ติดเชื้อ ,  ด้านการเยียวยา , ด้านการเตรีความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนคลาย , ด้านข้อมูลประชาสัมพันธ์ และรับเรื่องร้องเรียน และด้านกำกับติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ได้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามลำดับ ด้านการฉีดวัคซีนในภาพรวมของทุกกลุ่ม อยู่ที่ร้อยละ ๕๙.๕ พร้อมเร่งรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้ม เข็ม 3 ณ รพ.สต.ใกล้บ้าน ให้ครอบคลุมมากที่สุด ในส่วนมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID-Free Setting จำนวน ๓,๓๕๙ แห่ง ผ่านเกณฑ์ ๓,๒๒๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๗  พร้อมให้มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุก ด้วยระบบ ATK  ค้นหาผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคโควิด – 19 สายพันธุ์โอมิครอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

โดยที่ประชุมครั้งนี้ ได้เห็นชอบให้เปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาปัตตานี แบบ On site ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อม Thai Stop Covid Plus ตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวน ๑๓ โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียน ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ ๔ โรงเรียน อำเภอเมืองปัตตานี ๒ โรงเรียน และอำเภอโคกโพธิ์ จำนวน ๗ โรงเรียน พร้อมเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนได้ถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด สำหรับสถานการณ์ COVID – 19 จังหวัดปัตตานี ระลอกเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ประจำวันที่ 23 มกราคม 2565 ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ (RT- PCR) จำนวน 13 ราย และผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) จำนวน 15 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 405 ราย   ผู้หายป่วย  270 ราย เสียชีวิต 8 ราย.

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี