พอช.สร้างทีมสายบุรีร่วมแก้ปัญหาชุมชน ชูแผนทำมือชุมชนแก้ปัญหาแบบบูรณาการ

0
902


วันที่ 12 มกราคม 65 เวลา 10:00 น. ที่ลานกิจกรรมริมหาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี นาย สมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี เป็นประธานเปิดงาน เวทีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยในอำเภอสายบุรีและมีนาย นิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตะลุบันร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน องค์การมหาชน (พอช.)พร้อมเครือข่าย 3 จังหวัด (สอช. )กลุ่มชาวบ้านใน อำเภอสายบุรีที่ได้รับความเดือดร้อน

การจัดเวทีครั้งนี้ทางสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน องค์การมหาชน (พอช.) ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเน้นการมีส่วนร่วม ออกแบบและสำรวจพื้นที่แต่ละชุมชนโดยแบ่งเป็นโซนแต่ละโซนจะมีแกนนำในแต่และชุมชนร่วมวางแบบแผน ใช้การวางกรอบ ทำแผนที่ทำมือของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยตนเอง การสำรวจโดยใช้เครื่องมือจับพิกัดแอตต่างเพื่อให้เห็นภาพบริบทของพื้นที่เพื่อง่ายต่อการวางกรอบและแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นจากเดิมที่ใช้แก้ปัญหาจากพื้นที่อื่นที่เคยทำมา โดยมีแกนนำพี่เลี้ยงจาก สอช. เครือข่าย3จังหวัดคอยให้คำแนะนำในการวางกรอบการสำรวจพื้นที่ร่วมกัน ทั้งนี้จะใช้เวลาการทำเวทีปฏิบัติการ Workshop การสำรวจข้อมูลเรื่องที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตเทศบาลตำบลตะลุบัน จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2565 ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน องค์การมหาชน (พอช.)เน้นการพัฒนาในทุกด้าน ทุกมิติ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อยากเห็นการพัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดีขึ้นในทุกด้าน สร้างแกนนำใหม่เพื่อต่อยอดการพัฒนาและเป็นตัวแทนในการดูแลชุมชน นำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือในพื้นที่อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการทำเวิร์คช๊อปในครั้งนี้มีเพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผ่านการทำกระบวนการของชาวบ้าน เน้นการพัฒนาแกนนำ ผู้เดือดร้อนในพื้นที่ การมีส่วนร่วมขบวนชุมชนทั้งหมดรวมถึงท้องที่ท้องถิ่นจัดการบริหารแบบบูรณาการ อย่างมั่นคง ยั่งยืน และช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนในที่ดิน ที่อยู่อาศัย สร้างแกนนำชาวบ้านเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ด้วยการสร้างข้อมูลอย่างมีระบบ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชาวบ้าน สร้างการมีส่วนร่วม


นาย นิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตะลุบัน กล่าวว่า การสร้างเมือง การพัฒนาต้องมีการสำรวจทุกด้านมาแก้ปัญหา แต่หลักๆเน้นเรื่องสุขภาพ ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน มีความมั่นคงของที่อยู่อาศัย ทำเรื่องกองทุนต่างๆให้เกิดในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือและเกิดเป็นรูปธรรม โดยใช้นโยบายของรัฐบาลร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน ด้านเทศบาลเมืองตะลุบันเตรียมแผนพัฒนาทุกมิติ ชูการท่องเที่ยวเมืองตะลุบัน สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจ เปลี่ยนทรัพยกรณ์ที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ปรับเปลี่ยนหาดวาสุกรีเป็นหาดทรายสวย ยกระดับให้เป็นหาดทรายสวยที่ติดอันดับพร้อมดึงนักท่องเที่ยวจากทุกจังหวัดมาเที่ยวเมืองสายบุรี เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตเมืองเก่าแห่งสายบุรี ให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมรับฟังเสียงชาวบ้านที่เดือดร้อนและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาในทุกด้านและผลักดันสายบุรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี