นราธิวาส -​ราชการระดม​ แผนนโยบายเศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน

0
25

จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บูรณาการทุกฝ่ายร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดนราธิวาส “ เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน”

นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนายชินวุฒิ ขาวสำลี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน


ทั้งนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 18 บัญญัติว่าให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดโดยคำนึงถึงความต้องการ และศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด รวมถึงความพร้อมของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ และในวรรคสองบัญญัติว่า แผนพัฒนาจังหวัดอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดนราธิวาส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมือง นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และภาคประชาสังคมร่วมประชุมหารือ


สำหรับกำหนดการประชุมฯ ได้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยแบ่งเป็น4 ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส 9 แผนงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประชาชนบนพื้นฐานหลีกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่ ทั้งนี้ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดนราธิวาส ดังนี้ “ เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน”

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น