ปัตตานี-ประชุม กปช.จังหวัด ครั้งที่ 1/2563 พิจารณา(ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2563 สู่การปฏิบัติ

0
30
ปัตตานี-ประชุม กปช.จังหวัด ครั้งที่ 1/2563 พิจารณา(ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2563 สู่การปฏิบัติ

ปัตตานี-ประชุม กปช.จังหวัด  ครั้งที่ 1/2563 พิจารณา(ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2563 สู่การปฏิบัติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ นายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563  เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (ปัตตานี) ประจำปีงบประมาณ 2563   ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)  ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้เห็นชอบเรื่องสื่อสารที่สำคัญ จำนวน 11 เรื่อง  และขอความร่วมมือหน่วยงานเจ้าของเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ได้แจ้งแผนงาน/โครงการ ในการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)  นำไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบดำเนินการ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ตามแนวทางและปฏิทินที่กำหนด เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง กับประเด็นการประชาสัมพันธ์หลักระดับประเทศ  ประเด็นการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี 2564 จากงบของจังหวัด จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความมั่นคงปัตตานีสันติสุข

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด  ได้ร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ  2563  ตามกรอบเรื่องสื่อสารที่สำคัญ จำนวน 11 เรื่อง ของจังหวัดที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และได้มีมติให้เพิ่มเติมโครงการของจังหวัด ที่นอกเหนือจาก 11 เรื่อง 4 กลุ่ม ของระดับประเทศฯ  ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จะได้ปรับเพิ่มเติมให้เป็นไปตามมติที่ประชุม พร้อมได้ร่วมหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวางขึ้น.ภาพ/ข่าว/ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

 

แสดงความคิดเห็น