ส.ปชส. นราธิวาส​ สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “รู้เฟื่องเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่น” ติวเข้มสื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

0
39

วันนี้ 23 ธ.ค. ที่โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น กิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น “คุยเฟื่องเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่น” เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนได้นำความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขยายผล ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง โดยมีเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อท้องถิ่น วิทยุบริหารธุรกิจ เครือข่าย อป.มช. ในจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วม


สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ได้พบปะสื่อมวลชน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเลือกตั้ง” โดยนายธนัทนน วันมหามาตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำภู และการบรรยายในเรื่อง “กฎหมายใหม่ของการเลือกตั้งท้องถิ่น” โดยนายกำธร ทองขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนราธิวาส


ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เน้นการสร้างความรู้ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สื่อมวลชนได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนโดยนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมมือสนับสนุนการเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่น ในระดับชาติ อย่างสุจริต โปร่งใส และสื่อมวลชนจะต้องทำหน้าที่เป็นกลางทางการเมือง และดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น