บริษัท.แม็คดิคอล ดีไวซ์ 24 จำกัด เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้ง 1

0
77

บริษัท.แม็คดิคอล ดีไวซ์ 24 จำกัด เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้ง 1

วันที่ 13/12/2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท.แม็คดิคอล ดีไวซ์ 24 จำกัด จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท.แม็คดิคอล ดีไวซ์ 24 จำกัด จำกัด

มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสมัญประจำปี ครั้ง 1ในวันที่  20 ธันวาคม. 2562เวลา 09.00น.

ณ สำนักงานเลขที่  112/15 หมู่ที่  5 ตำบล รูสะมิแล อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี94000

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าและออก

วาระที่2 พิจารณาแก้ไข/เปลี่ยนเเปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

วาระที่3 พิจารณาแก้ไข/เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน

วาระที่ 4 พิจารณาการเปลี่ยนเเปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/เพิ่มผู้ถือหุ้น

วาระที่6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอเเสดงความนับถือ นางสาว ปิยะนุช ญาลาลุดดีน กรรมการเลขานุการ

ทีมข่าว@ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น