นราธิวาส – สนง.ศึกษาธิการจังหวัด จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42

0
430


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการผู้ว่าการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการผู้ว่าการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 71 โรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหารจังหวัดนราธิวาสและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน ครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชประสงค์จะให้มีหนังสือที่จะรวบรวมความรู้แขนงต่าง ๆ สำหรับพสกนิกรได้มีโอกาสอ่านและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ดำเนินการในปี พ.ศ.2511 โดยได้พระราชทานเงินจำนวนหนึ่งเป็นทุนในการจัดทำและได้ดำเนินงานมาจนถึงปี พ.ศ.2562 และต่อมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เปลี่ยนสถานะเป็นมูลนิธิ ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เงินและทรัพย์สินของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นทุนเริ่มแรกในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมี 8 สาขาวิชา คือ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ แลวัฒนธรรม ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีเนื้อหาสาระเชื่อมโยงกัน แบ่งเนื้อออกเป็น 3 ส่วนแตกต่างกันตามระดับวัย และความรู้ คือ ส่วนเด็กเล็ก ส่วนเด็กกลาง และส่วนเด็กโตซึ่งรวมถึงผู้ใหญ่และผู้สนใจ
สำหรับการจัดพิมพ์ในเล่ม 42 เป็นการจัดพิมพ์ต่อเนื่องจากที่ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่รัชกาลก่อนและมาสำเร็จบริบูรณ์ในรัชกาลปัจจุบัน เป็นเล่มที่มีความพิเศษยิ่ง เนื่องจากเป็นหลักฐานยืนยันถึงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ยั่งยืน โดยกระทรวงมหาดไทย ได้เชิญไปมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเชิญไปมอบแก่โรงเรียนต่างๆ เพื่อให้มีหนังสือที่รวบรวมความรู้แขนงต่างๆ สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว ตลอดจนสังคม และประเทศชาติต่อไป
นายชารีฟ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า“สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในการดำเนินการจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 42 ซึ่งจังหวัดนราธิวาส ได้รับพระราชทานหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จำนวน 71 เล่ม เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 71 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จำนวน 16 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 19 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จำนวน 17 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน 17 โรงเรียนและ โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานสำหรับเยาวชน เล่ม 42

ซึ่งจังหวัดนราธิวาส ได้รับพระราชทานหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จำนวน 71 เล่ม เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 71 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จำนวน 16 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 19 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จำนวน 17 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จำนวน 17 โรงเรียนและ โรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 โรงเรียน ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านบาตูในการจัดนิทรรศการเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสร้างความตื่นรู้เกี่ยวกับพระราชดำริ พระราชดำรัส ความเป็นมาตลอดจนคุณค่าของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม สร้างนิสัยรักการอ่าน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนไทยตลอดจนประชาชน ทั่วไปได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมและเพื่อให้เยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมต่อไป.

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส