ยะลา – ศอ.บต.เดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” หวังสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

0
130

เมื่อวันที่ 11 ธค. 62 ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ต.ปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (We Peace) ได้ร่วมกันจัดโครงการ ตามกิจกรรมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ในโครงการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลปุโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา ให้ได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ส่งเสริมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในตำบลปุโรงให้เป็นแหล่งเชื่อมสัมพันธ์ของคนในชุมชน แก้ปัญหาเศรษฐกิจของคนในชุมชนลดภาวะ การว่างงานและปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ทำให้เกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน โดยมีนายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

นางสาวปาตีเมาะ เปาะอีแตดาโอ๊ะ นายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ กล่าวว่า สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ ตระหนักถึง การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ที่ถือเป็นหนึ่งช่องทางสำคัญที่จะเปิดโอกาส และเชื่อมโยงคนนอกพื้นที่ให้มีโอกาสร่วมเรียนรู้ และสัมผัสความเป็นจริงของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างลึกซึ้ง เนื่องจากคนที่ไม่เคยมาอาจจะหวั่นเกรง แต่เมื่อมีโอกาสมาสัมผัสก็มักจะกลับไปด้วยความประทับใจ และความเข้าใจที่ช่วยเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นเพียงโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่เท่านั้น สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้น คือ เป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจ มิตรภาพให้กับคนในประเทศได้รัก และสามัคคีกันมากขึ้นอีกด้วย “การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดในพื้นที่ ต้องให้ชุมชนรับรู้ด้วยตัวเอง ให้ทุกคนต่างหาวัตถุดิบ หาแหล่งท่องเที่ยว อาหาร วัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งในเวลานี้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมสร้างอาชีพมากขึ้น นับเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพื้นที่ เพราะคนรุ่นใหม่ เริ่มรู้สึกรักบ้านเกิด จนทำให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่อย่างยั่งยืน

อีกทั้งจากที่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ภาพลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น จากปากสู่ปากของคนที่มีโอกาสเข้ามาสัมผัสการทำงานของชุมชน เป็นการนำเรื่องราวในพื้นที่สู่การรับรู้ในมุมกว้างเป็นการสร้างความเข้าใจอย่างมีแบบแผน”การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้สร้างความเข้มแข็งให้เกิดในพื้นที่ โดยมีทั้งรายได้จากสินค้าที่ระลึก อาหาร ได้แบ่งรายได้ เพื่อนำไปให้กับกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต่อไป
โดยในกิจกรรม ได้เชิญวิทยากรในพื้นที่ ซึ่งมีประสบการณ์ในการริเริ่มการทำแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ใน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา มาพูดคุยให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดในการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนเข้ามามีขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งจะช่วยยกระดับการมีส่วนร่วมและศักยภาพในการทำงานด้านชุมชนในพื้นที่ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น คำนึงถึงการสร้างรายได้ และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ภาคส่วนต่างๆ ตระหนักถึงบทบาท/การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น ทั้งในกลไกที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น