สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมถ่ายทอดสดและรับนโยบาย “อาหารเช้าเพื่อน้อง นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ”

0
654

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม นายสมปอง ชินตะวัน รักษาการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 นางศิราณี  ปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวอาอีเสาะ เตะโระ นักวิชาการศึกษา ร่วมรับนโยบาย “อาหารเช้าเพื่อน้อง นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ” ตามโครงการสร้างความเท่าเทียมด้านโภชนาการสำหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษกิจกรรมสนับสนุนนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการในพื้นที่ยากลำบาก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการในจังหวัดปัตตานี โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน เป็นการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชบาทอง สพป.ปัตตานี เขต 1 แบ่งช่องการรับชมเป็น 2 ช่องทาง คือGoogle Meet และ PTN1 STUDIO สำหรับผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถรับชมพรัอมกันผ่านช่อง Youtube เป็นการสื่อสารตรงถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3

โครงการ “อาหารเช้าเพื่อน้อง : นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ” เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน และความขาดแคลนอาหารมื้อเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เนื่องจากอาหารมื้อเช้าเป็นมื้อที่มีความสำคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อรับการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียน ลดความเสี่ยงการเกิดโรคในเด็กวัยเรียน ตลอดจนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง โดยการจัดหาอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนให้กับนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดให้จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดนำร่อง เนื่องจากจังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ที่มีภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนสูงถึงร้อยละ 31.16 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา

ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติศาสนา วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและอาชีพประมงเป็นหลัก ทำให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลนักเรียน เพราะต้องออกไปประกอบอาชีพตั้งแต่เช้ามืด นักเรียนส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการสูง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญและสันติสุข ให้บังเกิดกับจังหวัดปัตตานี และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป.

นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก สพป.ปัตตานี เขต 1 / ภาพ

นางสาวมนทิชา แวซอเหาะ สพป.ปัตตานี เขต 3 / ข่าว