นราธิวาส – ผบ.ทหารราบที่ 15 จัดกิจกรรมนครเกษตรอินทรีย์ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

0
387

ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โคกปาฆาบือซา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม “เขย่าทัศน์” นราธิวาสนครเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 (ศอ.จอส.พระราชทานภาค 4 ) ให้ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดำเนินการจัดการอบรมเกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างและเครือข่ายเกษตรกร พร้อมทั้งดำเนินการจัดตั้งสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการดำเนินการจัดการอบรมทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ 4 วัน มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมรุ่นละ 30 คน รุ่นที่ 2 มีกำหนดตั้งแต่ วันที่ 29 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2564 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยมี พันเอก ภัทรชัย แทนขำ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและติดตามงาน ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างฯในพื้นที่,สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ./อรม.) ,สำนักงานเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส ,และเครือข่ายโคกหนองนา วิทยาลัยชุมชน จ.นราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โคกปาฆาบือซา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า กิจกรรม “เขย่าทัศน์” นราธิวาสนครเกษตรอินทรีย์ เป็นการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางเกษตรทษฎีใหม่ มาเป็นแนวให้กับผู้เข้ารับการอบรม มีการแนะนำให้ความรู้ในการปลูกมะเขือพวง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกในการเพิ่มรายได้ ในฟาร์มตัวอย่างเพื่อ
เตรียมการแก้ไขปัญหาลดอัตราจ้าง ของสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในอนาคต ให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้ต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส