นราธิวาส- วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส บริการวิชาการและวิชาชีพ ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม

0
31
นราธิวาส- วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส บริการวิชาการและวิชาชีพ ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม

นราธิวาส-  วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส บริการวิชาการและวิชาชีพ ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 5 ธันวาคม 2562 ที่ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการโดยมีนายประมินทร์ หะยะมิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส คณะครู-อาจารย์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมครั้งนี้ โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งกับสถานศึกษา เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ที่ก่อให้เกิดให้เกิดปัญญา เพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนชี้นำทางเลือกที่ดีแก่ชุมชนและสังคม


นอกจากนี้ โครงการบริการและวิชาชีพ ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม ประจำปี 2562 มี สาขาวิชาชีพต่างๆ ให้บริการแก่ประชาชนผู้ร่วมงานนี้ มี 1.เครื่องเครื่องกล บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 2.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน 3.สาขาวิชาการก่อสร้าง บริการผลิตกระถางต้นไม้ แก่ศาสนสถานมัสยิด วัด 4.สาขาวิชาการบัญชี อบรมการทำบัญชีครัวเรือน 5.คณะเกษตรศาสตร์ จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและแจกพันธ์ุไก่เบตง 6.คญะพยาบาลศาสตร์ บริการตรวจสุขภาพทั่วไป 7.คณะวิทยาการจัดการ จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน OTOP 8.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จำหน่ายพันธุ์ไม้และดอกไม้ประดับอีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น