ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดอบรม กิจกรรม “Open Innovation Roadshow’’ ภาคใต้ชายแดน”

0
39

วันนี้ 2 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “Open Innovation Roadshow : ภาคใต้ชายแดน” จะขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรม “Open Innovation Roadshow : ภาคใต้ชายแดน” สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สนช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนโครงการ” บูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม(Smart SMEs)และวิสาหกิจเริ่มต้น(Start-up)ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะยังผลให้เกิดการผลักดันธุรกิจนวัตกรรมที่จะกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบถึงผลการตอบรับที่ดีของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทุกท่าน ดังจะเห็นได้จากทัศนคติและมุมมองของการทำธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้นของผู้เข้าอบรมทุกท่าน
อย่างไรก็ดี การดำเนินงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในโครงการนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างศักยภาพทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หากแต่การจะขยายผลสำเร็จของธุรกิจนวัตกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจำเป็นต้องได้รับองค์ความรู้และโอกาสในด้านการทำธุรกิจเพิ่มเติม ดังเช่นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ การตลาดดิจิทัล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายต่อไปที่ทางจังหวัด มหาวิทยาลัยในพื้นที่ และสนช.จะต้องร่วมมือและหาแนวทางในการสนับสนุนผู้เข้าอบรมทุกท่านต่อๆไป

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สำหรับผู้เข้าร่วมรับกิจกรรมในวันนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน ผู้เข้ากิจกรรมในวันนี้ จะเป็นตัวอย่างสำคัญที่จะช่วยจุดประกายแนวคิดและความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมของทุกท่าน เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญเพื่อการผลักดันระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น