“ทวี สอดส่อง” เลขาฯ พรรคประชาชาติ ห่วงคนตากใบ 2 ปี กระทบหนัก!! ชี้รัฐบาลเปิดด่านควบคู่สนามบิน พร้อมดันตากใบสู่เมืองพัฒนาต้นแบบ

0
405
   วันอาทิตย์ 14 พฤศจิกายน 2564 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ พร้อมด้วย นายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส เขต 3, นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส เขต 4, นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา เขต 2 และนายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ ลงพื้นที่เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้าในตลาดตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นตลาดชายแดนที่เคยมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้ากันอย่างคับคั่ง แต่ปัจจุบันได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการปิดด่านชายแดน 

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวว่า อำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นเมืองชายแดนที่มีต้นทุนและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ แต่เมื่อประสบปัญหาการระบาดของโควิด-19 ทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง เพราะมีผู้ประกอบอาชีพที่ยึดโยงกับมาเลเซียจำนวนมาก รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาในทุกมิติ โดยเฉพาะการเปิดประเทศ ซึ่งการเปิดสนามบินก็เป็นมาตรการหนึ่งแต่ยังและยังไม่มีผลโดยตรงกับพื้นที่ยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเมืองชายแดนอย่างอำเภอตากใบและสุไหงโก-ลก

   "รัฐบาลควรเปิดชายแดนควบคู่กันกับการเปิดสนามบิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน ที่มีการจับจ่ายใช้สอยระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ควรจัดงบประมาณในการพัฒนาเมืองชายแดนและมอบให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงาน”


   “ในอดีตเคยมีความตกลงกับประเทศมาเลเซียที่จะทำสะพานมิตรภาพที่สุไหงโก-ลกและตากใบ โดยฝ่ายไทยจะเป็นผู้ออกแบบและมาเลเซียจะเป็นผู้ตรวจสลับกันไปมาระหว่างสองสะพาน แต่ยังไม่มีการผลักดันในระดับพื้นที่อย่างจริงจัง มีการตั้งงบประมาณไว้ไม่ต่ำกว่า 5 พันล้านบาท แต่ไม่ทราบด้วยเหตุผลประการใดว่าโครงการทั้งสองเป็นอันต้องพับเก็บไป" 

 "การแพร่ระบาดของโควิด-19 และการปิดด่านชายแดน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยตรงและนับวันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ" 

 "โครงการต่างๆ ของรัฐบาลโดยเฉพาะรถไฟรางคู่ก็เป็นอันต้องหยุดชะงักไปแถมโครงการรถไฟรางคู่ที่จะมาถึงจังหวัดนราธิวาสถูกจัดให้เป็นโครงการสุดท้าย หรือ ในปี 2579 ที่จะถึงจึงทำให้การพัฒนาล่าช้าออกไป" 

   "รถไฟมีความสำคัญเพราะเป็นกลไกหลักของพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำมาค้าขาย" 

 "รัฐบาลต้องให้ความสำคัญและพัฒนาเมืองชายแดนให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน และที่สำคัญต้องเร่งรัดให้มีการสร้างทางรถไฟรางคู่เพื่อเชื่อมระหว่างนราธิวาสและหาดใหญ่และต้องไม่ทำให้ดูเสมือนหนึ่งว่าปฏิบัติกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในสามจังหวัดชายแดนแบบ 2 มาตรฐาน ในขณะที่ฝั่งมาเลเซียมีรถไฟฟ้าจ่อมาถึงปาเสมัใกล้ชายแดนตากใบด้วย ซึ่งเป็นโอกาสที่จะขยายการขนส่ง" 

  "การเปิดด่านชายแดนจะเป็นเรื่องที่ดีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขายระหว่างประเทศ มั่นใจอย่างยิ่งว่าประเทศเพื่อนบ้านก็คงมีมาตรการเฝ้าระวังเป็นการเฉพาะพี่รอบคอบและไม่เกิดผลกระทบที่เสียหายแก่พี่น้องประชาชนของทั้งสองฝ่ายในวงกว้าง" 

 "ตากใบเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ในปี 2547 และเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดบาดแผลที่ฝังลึก สิ่งเดียวรัฐบาลควรทำและเยียวยาคือ การคืนความเป็นธรรมในทุกมิติและในระยะสั้น คือ การชดเชยการการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชน และคืนความยุติธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่การพัฒนาในมิติต่างๆที่เกิดขึ้น ต้องอาศัยการเมืองและกลไกที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่พี่น้องชาวตากใบต้องมีตัวแทนเป็นของตนเอง ร่วมกันกำหนดอนาคต เพราะการเมืองจะทำให้คนจนและคนรวยมีความเท่ากัน เพราะในวันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคะแนนของคนรวยและคนจนจะเท่ากัน 1 สิทธิ์ 1 เสียง และ ถือเป็นเสียงที่มีเกียรติยศและเป็นสิทธิ์โดยชอบ" 

   "พรรคประชาชาติ มิได้เป็นพรรคพรรคการเมืองของคนใดคนหนึ่ง และตั้งใจที่จะใช้ตากใบเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมือง งานของพรรคประชาชาติ มิได้จับต้องยาก เช่น เมื่อเข้าสู่รัฐสภาและถึงเป็นครั้งแรกที่มีการเสนอกฎหมายเรื่องการซ้อมทรมาน และถ้าสามารถผลักดันให้มีกฎหมายฉบับนี้ออกมาได้ เราจะช่วยป้องกันมิให้คนถูกนำไปดำเนินตามอำเภอใจ หรือขัง โดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดและกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับคนทุกคน ตำรวจและทหารต้องอยู่ในกฎหมายเท่าเทียมกันกับประชาชนและต้องทำให้ประชาชนถูกกระทำตามอำเภอใจได้รับความเป็นธรรม และมั่นใจว่าหากกฏหมายฉบับนี้ออกใช้บังคับจะเป็นกฎหมายที่สร้างความปลอดภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในระดับหนึ่ง" 

  "เรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะเศรษฐกิจชายแดนเราจะต้องไม่เอาคนหวังดีมาแก้ แต่เราต้องเอาคนรู้ดีโดยเฉพาะคนตากใบเป็นกลไกมาแก้ไขปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและในปีหน้าต้องการให้ประชาชนชาวตากใบเป็นผู้ตื่นรู้และสร้างความเป็นจริงให้เกิดขึ้น หากพรรคประชาชาติได้เป็นรัฐบาลและเข้าไปบริหารบ้านเมือง สิ่งที่ได้พูดและได้แถลงไว้จะไม่เป็นเรื่องไกลตัวเพราะเป็นสิ่งที่ทำได้จริง" พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กล่าวย้ำและทิ้งประเด็นให้คนตากใบหรือพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ขบคิด”

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน