นราธิวาส – รอบปฐมทัศน์ศูนย์วิทยาศาสตร์นราฯเปิดโลกดาราศาสตร์ฉายภาพยนตร์ New Horizon

0
640

นราธิวาส-ศูนย์วิทยาศาสตร์นราฯเปิดโลกดาราศาสตร์ฉายภาพยนตร์ New Horizon รอบปฐมทัศน์ เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ที่ห้องท้องฟ้าจำลอง อาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เปิดโครงสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์เชิงรุก โดยเปิดโลกดาราศาสตร์เป็นการเปิดฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์รอบปฐมทัศน์สำหรับผู้บริหารและคุณครูที่สอน วิชาดาราศาสตร์ในโรงเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งภาพยนตร์ที่ฉายชื่อ New Horizon เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์แหล่งใหม่ของจังหวัดชายแดนใต้

สำหรับท้องฟ้าจำลองนราธิวาสใช้เครื่องฉายระบบ Digital โปรแกรม Digistart 6 ซึ่งเป็นระบบที่ ทันสมัยที่สุดในประเทศมีความจุ 130 ที่นั่ง แต่เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 การจัดกิจกรรมในครั้งมี จึงปฏิบัติตามมาตรการที่ สคบ.จังหวัดกำหนดคือการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสให้ความสำคัญกับเครือข่ายและพันธมิตรใน การจัดการศึกษา เพราะการพัฒนาการศึกษาเป็นความสำคัญและเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ภาคส่วนใด ภาคส่วนหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะทำงานโดยลำพัง ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยิ่งทำให้คนมีความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาตนเองและเข้าถึง ซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพราะศักยภาพ และความสามารถทางด้านต่างๆ ของคนมีความแตกต่างกัน

ทางด้านดร.สุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส เผยว่า สำหรับในวันนี้เป็นการฉายภาพยนตร์ทางดาราศาสตร์ชื่อ New Horizon โดยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้บริหารจากโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษารวมถึงผู้ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทุกสังกัดไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ มัธยมศึกษา และสังกัดเอกชน สำหรับรอบต่อไปจะเปิดฉาย ให้กับคุณครูที่รับผิดชอบในเรื่องวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดาราศาสตร์และนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้ามาชมจะเปิดให้เข้าชมในรอบถัดไป ซึ่งดาราศาสตร์จะเป็นวิชาหลักสำหรับคนในพื้นที่บ้านเราโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมที่ต้องอาศัยการดูดวงจันทร์เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์นอกจากจะเป็นความรู้ที่เราจะใช้ในวิถีชีวิตแล้ว ยังเกิดแรงบันดาลใจต่างๆ เพราะฉะนั้นวันนี้ที่จัดเป็นรอบปฐมทัศน์ให้กับผู้บริหารนั้น เพื่อที่จะให้ผู้บริหารได้มาสัมผัสด้วยตนเอง แล้วจะได้นำไปวางแผนเพื่อพัฒนาให้กับบุคลากรและนักเรียนต่อไป โดยทุกโรงเรียนนั้นจะมีโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพราะฉะนั้นเราคาดหวังว่าการที่ผู้บริหารได้เข้ามาร่วมชมในวันนี้ ก็จะได้นำไปพัฒนาโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อีกด้วย

ดร.สุชาติ ถาวระ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ยังกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสเปิดโอกาสและการสร้างโอกาสให้กับคนทุกคนได้เข้าถึงซึ่งองค์ความรู้พื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพที่พึงจะได้รับ ซึ่งทัศนคติของคนส่วนใหญ่มองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ยาก จึงไม่ค่อยให้ความ สนใจที่จะเรียนรู้ทั้งๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับชีวิตตนเองตลอดเวลา ดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้จะ เป็นการช่วยปรับความรู้สึกและทัศนคติที่สำคัญคือสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประชาชนใน จังหวัดชายแดนใต้ได้รับทราบว่าเรามีแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่พร้อมจะร่วมมือกับทุกหน่วยงาน องค์กร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกัน โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เพราะเราคือ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต วิทยาศาสตร์ที่กินได้เป็นต้น

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน