ร.10 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ ช่วยแหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ปัตตานี

0
813
ร.10 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ ช่วยแหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ปัตตานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 9 พฤศจิกายน  2564 ที่ ห้องชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานเงินส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีพระราชประสงค์ เพื่อให้ความช่วยแหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโควิด-๑๙ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระ    ค่าสาธารณูปโภค ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารให้คืนสู่สภาพเดิม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถใช้อาคารเรียนในการจัดการเรียนการสอนหลังจาก    เสร็จภารกิจ และส่งคืนพื้นที่ให้แก่สถานศึกษา

สำหรับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่ได้รับพระราชทานเงินส่วนพระองค์ มีจำนวน 19 โรงเรียน ประกอบด้วย

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑จำนวน 15 โรงเรียน เป็นเงิน 777,840 บาท ได้แก่

1.         โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร                (สถานที่กักตัว)

2.         โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน              (สถานที่กักตัว)

3.         โรงเรียนบ้านท่าน้ำ                           (สถานที่กักตัว)

4.         โรงเรียนบ้านท่ายามู                         (สถานที่กักตัว)

5.         โรงเรียนบ้านโคกหมัก                                (สถานที่กักตัว)

6.         โรงเรียนบ้านยาบี                                         (สถานที่กักตัว)

7.         โรงเรียนยะหริ่ง                                            (สถานที่กักตัว)

8.         โรงเรียนบ้านเปียะ                            (สถานที่กักตัว)

9.         โรงเรียนบ้านปาเระ                          (สถานที่กักตัว)

10.โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด                        (สถานที่กักตัว)

11.โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ                 (สถานที่กักตัว)

12.โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ                               (สถานที่พักคอย)

13.โรงเรียนบ้านปุลากง                              (สถานที่พักคอย)

14.โรงเรียนบ้านตันหยง                              (สถานที่พักคอย)

15.โรงเรียนบ้านคลองมานิง                       (สถานที่พักคอย)

และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จำนวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 1,396,600 บาท ได้แก่

1.         โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์               (โรงพยาบาลสนาม)

2.         โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา              (โรงพยาบาลสนาม)

3.         โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา                (โรงพยาบาลสนาม)

4.         โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา                        (โรงพยาบาลสนาม)

โดยมี ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ,คณะครู, และบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับในพิธี

ภาพ/ข่าว/ทึมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี