0
59
ปัตตานี-พัฒนาอาชีพ Thailand 4.0 ประกวดสุดยอดนวตกรรมอาชีวศึกษา

ปัตตานี-พัฒนาอาชีพ Thailand 4.0 ประกวดสุดยอดนวตกรรมอาชีวศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า    ที่ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการประกวด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปัตตานี ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562


ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดการประกวดครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนนโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย, การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก และการแปรรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยทุกช่วงวัย รวมทั้งยังสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม และการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเป็นการปลูกฝังจากผู้ใช้เทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้สร้างและพัฒนาเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป็นการสร้างโอกาสสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาและครูที่ปรึกษาได้พัฒนาคิดค้น สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของตนเอง มาร่วมกันประกวดแสดง และแข่งขันขึ้นในระดับจังหวัด และคัดเลือกผลงานนำไปสู่การประกวดแสดงและแข่งขันในระดับภาค ระดับชาติต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น