นราธิวาส​- ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ พบเครือข่าย อสร.- บัณฑิตแรงงาน นำภารกิจแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างสันติสุข

0
47

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่นราธิวาส พบปะอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานเกือบ 200 คน ฟันเฟืองพลังขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงานให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี นำความสันติสุขสู่ชายแดนใต้

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องธารพลอย สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน โดยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส อาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จำนวนประมาณ 200 คน ให้การต้อนรับ นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับฟังแนวทางการทำงาน รับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อสร.และบัณฑิตแรงงาน : พลังขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน” โดยกล่าวว่า การที่ประชาชน มีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเรื่องที่กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และยังส่งเสริมสนับสนุนให้บูรณาการการทำงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและเป็นการสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ นับเป็นส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงานและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาสตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

รศ.ดร.จักษ์ฯ ได้เน้นย้ำแก่อาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงาน จ.นราธิวาส ซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครแรงงานจำนวน 77 คน และบัณฑิตแรงงานจำนวน 111 คน ในเรื่องการสร้างแบรนด์แก่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพอิสระ ทั้งการคิดค้นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมาย มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่สะดวกต่อกลุ่มผู้บริโภค โดยเฉพาะช่องทางสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด ให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

———————-

แสดงความคิดเห็น