นราธิวาส- รับ ผบ.ทพ.48 คนใหม่อบอุ่น ย้ำจะนำหน่วยบรรลุภารกิจตามนโยบายกองทัพ

0
364

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 ระหว่าง พันเอกเอกพล เลขนอก (ท่านเก่ากับ พันเอกภาคิน เกื้อกูล (ท่านใหม่ภายหลังจากได้มีคำสั่งปรับย้ายนายทหารประจำปีของกองทัพบกให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น จากนั้นได้มีการศักดิ์การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในหน่วย ลงนามในเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ และส่งมอบการบังคับบัญชา พร้อมทั้งรับมอบธงประจำหน่วย โดยมี นายทหารฝ่ายอำนวยการ ผู้บังคับกองร้อยหน่วยขึ้นตรง นายทหารชั้นประทวนและกำลังพลอาสาสมัครทหารพรานทั้งชายและหญิง เข้าร่วมกันพิธีอย่างพร้อมเพียง 

พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 (ท่านเก่ากล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 ได้รับความร่วมมือจาก กำลังพลทุกนายเป็นอย่างดี ส่งผลให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 มีความเจริญก้าวหน้า และสามารถปฏิบัติภาระกิจตามที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขอขอบคุณด้วยความจริงใจ และจะจดจำไว้ในความทรงจำตลอดไป และสำหรับผู้บังคับบัญชาท่านใหม่นั้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงเชื่อมั่นและมั่นใจว่าจะสามารถนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สะสมไว้ รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาพัฒนา และสร้างสร้างเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48ให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถปฏิบัติทุกภารกิจที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงมอบหมายให้ได้สำเร็จลุล่วงอย่างดีเยี่ยม” 

ด้านพันเอกภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 (ท่านใหม่กล่าวว่า “ตนจะมุ่งมั่นพัฒนาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 ในทุกๆด้านเพื่อนำไปสู่ความเป็นหน่วยที่มีมาตราฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยทหารทุกหน่วยในกองทัพบกและจะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกำลังพลในหน่วยอย่างเต็มความสามารถ เพื่อขับเคลื่อนทุกๆภารกิจให้ประสบผลสำเร็จและลุล่วงต่อไป

ภาพ/ข่าว ปทิตตา หนดกระโทก ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .นราธิวาส