นราธิวาส – พัฒนาฝีมือแรงงานลุยสร้างผู้ประกอบการอาหารไทยและผู้ประกอบการเบเกอรี่ สร้างรายได้ชุมชน

0
584

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดฝึกยกระดับฝีมือตามโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสร้างอาชีพสู่ชุมชนเข้มแข็งวิถีใหม่ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างและสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนราธิวาส สาขา การประกอบอาหารไทย และสาขาการทำเบเกอรี่ ให้กับประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับเครื่องมือทำมาหาภายใต้โครงการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 รุ่นๆละ 20 คน รวม 60 คน ระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2564 แบ่งออกเป็น สาขาผู้ประกอบอาหารไทย จำนวน 1 รุ่น ดำเนินการฝึก ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านงาเน็ง หมู่ที่ 6 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ และสาขาการทำขนมอบเบเกอรี่ จำนวน 2 รุ่น ดำเนินการฝึก ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบลูกา หมู่ที่ 3 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ และอาคารอเนกประสงค์บ้านสรายอใน หมู่ที่ 1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดเผยว่า หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือสาขาการประกอบอาหารไทย ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 21 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตรเน้นให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการเป็นผู้ประกอบอาหารไทย มาตรฐานและเคล็ดลับของอาหารลักษณะต่างๆ และความปลอดภัย การประกอบอาหารประเภทเครื่องจิ้ม น้ำพริก การประกอบอาหารประเภทยำ และน้ำยำต่างๆ การประกอบอาหารประเภทแกง น้ำพริกแกง การประกอบอาหารประเภทจานเดียว และการประกอบอาหารประเภทของหวาน ขณะที่หลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการทำเบเกอรี่ ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 10 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตรเน้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำขนมอบ วัตถุดิบ ประเภทและชนิดขนมอบ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทำขนมอบ การทำขนมอบประเภทคุกกี้ เค้ก ขนมปัง ประเภทพายและพัฟเพสตรี การจัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาวัตถุดิบ การนำบัญชีและกำหนดราคาขาย การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาประหยัดทรัพยากร รวมถึง การจัดการธุรกิจขนมอบ ทั้งนี้ผู้ผ่านการฝึกยกะดับฝีมือทั้งสองสาขาอาชีพดังกล่าว จะได้รับการฝึกยกระดับฝีมือต่อยอด

เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (พ่อครัวแม่ครัว) ซึ่งผู้ที่ผ่านมาตรฐานฝีมือฯ จะเป็นผู้ที่มีฝีมือ มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน สามารถทำอาหารไทยได้ และสาขาอาชีพ ผู้ประกอบขนมอบ ระดับ 1 ซึ่งผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือฯ จะเป็นผู้ที่มีความรู้ และความสามารถพื้นฐานในการประกอบขนมอบประเภทคุกกี้ เค้ก และการแต่งหน้าเค้ก จึงถือเป็นการสร้างแรงงานเศรษฐกิจคุณภาพ เพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ตามแผนการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เพื่อรองรับการกำหนดพื้นที่ให้จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดนำร่องดำเนินการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 นี้

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส