สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท. ทั่วประเทศ “ซักซ้อมความ

0
168

เข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19″

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นายสมปอง ชินตะวัน  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ปฏิบัติราชการ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วย นางลภาภัทร พลสิทธิ์ นายสวง กองจักร ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3  และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับฟังนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 (COVID-19) ในการประชุมทางไกล (VDO Conference) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธาน  ห้องยือลาปี สพป.ปัตตานี เขต 3 

นายสมปอง ชินตะวัน รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างวางมาตรการเพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 ได้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ 6 ข้อ คือ 1. สถานศึกษาประเมินตนเองในระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) ถ้าผ่านระดับสีเขียว สามารถยื่นขออนุญาตเปิดเรียนแบบ Onsite (เปิดเรียนปกติได้ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษสต้องได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ 85 ขึ้นไป 3. นักเรียนและผู้ปกครองต้อง

ได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด 4. สถานศึกษานำผลการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเรียนได้ 5. หากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด อนุมัติให้เปิดเรียนได้ สถานศึกษาต้องปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก เช่น ใส่หน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม หรือแม้แต่วัสดุอุปกรณ์ต่าง  ให้ใช้อุปกรณ์ตนเอง ไม่ใช้ร่วมคนอื่น อาหารต้องปรุงสุกตลอด รวมถึง 6 มาตรการเสริม และมาตรการเข้มงวดอย่างเคร่งครัด และ 6. ให้

สถานศึกษารายงานผลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น สิ่งที่สำคัญคือ อยากฝากถึงผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากแผนเปิดเทอมแล้วอยากให้ดูหลักสูตรการเรียนด้วยว่าวิชาไหนควรเป็นวิชาหลัก วิชาอะไรควรเรียนเพิ่มเติม สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

ซอบือรี ตาปู / ภาพ

มนทิชา แวซอเหาะ / ข่าว

สพป.ปัตตานี เขต 3