ข้าราชการฯ สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

0
494

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นางชวนพิศ แก้วพรหมราช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในโอกาสครบรอบ 104 ปี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย

ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นหลักการว่าสถานที่ราชการสถาบันการศึกษา สถานศึกษา ที่ทำการรัฐวิสาหกิจ และองค์การอื่นๆ ของรัฐ นอกจากจะมีการชักธงชาติ และลงตามเวลาที่ทางราชการกำหนดแล้ว ยังสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่อันสมควรในบริเวณที่ทำการทุกวัน และตลอดเวลาเป็นการถาวร และสม่ำเสมอ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชัก และประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย

ซึ่งธงชาติไทยในอดีตไทยเคยใช้ธงชาติหลายรูปแบบ แต่หลักฐานเริ่มตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.2325 ไทยเคยใช้ธงพื้นแดงเป็นสัญลักษณ์ เพื่อติดต่อการค้าตั้งแต่สมัยอยุธยา จากนั้นวิวัฒนาการของธงชาติไทย เริ่มเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปี พ.ศ.2394 เริ่มใช้ช้าง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาเป็นสัญลักษณ์ ปี พ.ศ.2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 โดยเรียกว่า “ธงไตรรงค์” ซึ่งการพระราชทานธงชาติไทย สะท้อนถึงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทั้งสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์

ฟูซียะห์ บลูกาวาลี / ภาพ
มนทิชา แวซอเหาะ / ข่าว
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3