สอศ. โยกย้าย ‘ผอ.สถานศึกษา’ 59 ราย

0
230

สอศ. โยกย้ายผอ.สถานศึกษา’ 59 ราย

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 1947 /2562 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอนุมัติ ....สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เห็นสมควรให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ จำนวน 59 ราย โดยให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งที่จะแต่งตั้งก่อน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 (5) และมาตรา68 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา .. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2551 จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 59 ราย ดังนี้

1. นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ตำแหน่งเลขที่ 4486 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ตำแหน่งเลขที่ 18637

2. นายบัณฑิต ยิ้มน้อย ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ตำแหน่งเลขที่ 18832 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ ตำแหน่งเลขที่ 18550

3. นายสุรินทร์ นวลรอด ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีตำแหน่งเลขที่ 18347 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยาตำแหน่งเลขที่ 18301

4. นายสุธน ราชเดิม ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ตำแหน่งเลขที่11442 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเลขที่ 18347

5. นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ตำแหน่งเลขที่ 2001 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง ตำแหน่งเลขที่ 4474

6. นายวิชา อาญาเมือง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ตำแหน่งเลขที่18845 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารตำแหน่งเลขที่ 15978

7. นายประมวล วิลาจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ตำแหน่งเลขที่ 11518 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ตำแหน่งเลขที่ 12254

8. นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ตำแหน่งเลขที่ 18900 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก ตำแหน่งเลขที่ 15006

9. นายจงอางศึก ศรีวะสุทธิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ตำแหน่งเลขที่ 9738 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ตำแหน่งเลขที่ 18528

10. นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายตำแหน่งเลขที่ 9476 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายตำแหน่งเลขที่ 9386

11. นางสาวอรพิน ดวงแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตำแหน่งเลขที่ 9546 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายตำแหน่งเลขที่ 9476

12. นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ตำแหน่งเลขที่10233 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตำแหน่งเลขที่9076

13. นายวิวัฒน์ ศรีบุญนาค ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง ตำแหน่งเลขที่4893 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ตำแหน่งเลขที่ 4919

14. นายมนตรี หาเรือนทรง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ตำแหน่งเลขที่ 5017 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งเลขที่ 6372

15. นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ตำแหน่งเลขที่ 8236 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ตำแหน่งเลขที่8136

16. นายสรรเสริญ ไหมทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ตำแหน่งเลขที่ 7494 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ตำแหน่งเลขที่ 5334

17. นางเมธิณี บุญเอกบุศย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ตำแหน่งเลขที่ 7440 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ตำแหน่งเลขที่ 9832

18. นายประเสริฐ เพ็ชร์สิงห์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง ตำแหน่งเลขที่ 18715 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ตำแหน่งเลขที่ 9846

19. นายปริญญา สมมิตร ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ตำแหน่งเลขที่8923 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ตำแหน่งเลขที่ 11711

20. นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ตำแหน่งเลขที่ 2688 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ตำแหน่งเลขที่ 8923

21. นายสมพงษ์ พนมชัย ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ตำแหน่งเลขที่ 18890 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 5587

22. นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตำแหน่งเลขที่ 3990 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล ตำแหน่งเลขที่2709

23. นายณรงค์ ไทยทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ตำแหน่งเลขที่1463 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ตำแหน่งเลขที่2045

24. นายพุทธพร ปราโมทย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ตำแหน่งเลขที่ 9497 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ตำแหน่งเลขที่ 1463

25. นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีตำแหน่งเลขที่ 13791 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบตำแหน่งเลขที่ 14194

26. นายประวิทย์ บุรินนิตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ตำแหน่งเลขที่ 18214 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูตำแหน่งเลขที่ 19095

 27. นายน้ำมนต์ โฆสะโก ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตำแหน่งเลขที่ 12578 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ตำแหน่งเลขที่ 2498

28. นายสำรวย โพธิ์ไทรย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ตำแหน่งเลขที่ 18364 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญตำแหน่งเลขที่ 18702

29. นายวิโรจน์ ธิมา ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ตำแหน่งเลขที่ 2632 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล ตำแหน่งเลขที่ 13611

30. นายวาทิช ผ่านสำแดง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ตำแหน่งเลขที่ 6967 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ตำแหน่งเลขที่ 11495

31. นางสาวรุ่งนภา ปุณยานุเดช ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวาตำแหน่งเลขที่ 9759 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีตำแหน่งเลขที่ 1298

32. นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท ตำแหน่งเลขที่ 2487 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคามตำแหน่งเลขที่ 15344

33. นายนิรันดร์ สมมุติ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ตำแหน่งเลขที่4531 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ตำแหน่งเลขที่ 12558

34. นายณัฐวุฒิ ไถ้เงิน ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ตำแหน่งเลขที่18892 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ตำแหน่งเลขที่ 5086

35. นางสาธิตา ทันตเวช ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ตำแหน่งเลขที่ 18113 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตำแหน่งเลขที่ 2433

36. ว่าที่ร้อยโท นิคม เหลี่ยมจุ้ย ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกตำแหน่งเลขที่ 8420 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยตำแหน่งเลขที่ 8808

37. ว่าที่ร้อยโท บุญชุบ หลั่งทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสังขะตำแหน่งเลขที่ 8043 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ตำแหน่งเลขที่ 13721

38. นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตำแหน่งเลขที่ 11031 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีตำแหน่งเลขที่ 12472

39. นายบุญปลูก บุญอาจ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาตำแหน่งเลขที่ 16257 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ตำแหน่งเลขที่ 7696

40. นายสถาพร โพธิ์หวี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ตำแหน่งเลขที่ 8657 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรตำแหน่งเลขที่ 7582

41. นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงตำแหน่งเลขที่ 19001 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูนตำแหน่งเลขที่ 10233

42. นายธนภัทร แสงจันทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ตำแหน่งเลขที่10902 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ตำแหน่งเลขที่ 12861

43. นายนิติ นาชิต ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ตำแหน่งเลขที่7161 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ตำแหน่งเลขที่10902

44. นายสุชาติ ชาติวรรณ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยตำแหน่งเลขที่ 18157 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีตำแหน่งเลขที่ 7161

45. นายประจวบ จันทภาโส ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตำแหน่งเลขที่ 18898 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ตำแหน่งเลขที่ 3403

46. นางอุษณีย์ จิตตะปาโล ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) ตำแหน่งเลขที่ 15806 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี ตำแหน่งเลขที่ 18898

47. นายประสิทธิ์ ทองรัศมี ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ตำแหน่งเลขที่ 2498 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ตำแหน่งเลขที่ 18214

48. นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุนตำแหน่งเลขที่ 18980 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ตำแหน่งเลขที่ 16005

49. นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ตำแหน่งเลขที่ 486 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา ตำแหน่งเลขที่ 627

50. นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีตำแหน่งเลขที่ 4128 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีตำแหน่งเลขที่ 486

51. นายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออตำแหน่งเลขที่ 1034 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเลขที่ 4128

52. นางยุพิน พิมศร ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ตำแหน่งเลขที่1402 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ตำแหน่งเลขที่ 1034

53. นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการตำแหน่งเลขที่ 1843 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา ตำแหน่งเลขที่ 15047

54. จ่าสิบเอก สมพร ชูทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  ตำแหน่งเลขที่ 735 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการตำแหน่งเลขที่ 1843

55. นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ตำแหน่งเลขที่ 9280 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ตำแหน่งเลขที่ 735

56. นายวิทยา เกตุชู ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง ตำแหน่งเลขที่ 16106 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตำแหน่งเลขที่ 4817

57. นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ตำแหน่งเลขที่ 410 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามตำแหน่งเลขที่ 11803

58. นายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดนตำแหน่งเลขที่ 5305 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ตำแหน่งเลขที่ 8420

59. นายศักดา มยูขโชติ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ตำแหน่งเลขที่ 128 ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ตำแหน่งเลขที่ 848

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดและรายชื่อทั้งหมดได้ที่  www.vec.go.th

แสดงความคิดเห็น