ปัตตานี -เปิดใจนายกเศรษฐ์ เดินอย่างไรหลังรั้งตำแหน่งบอรด์ กจ.คนใหม่

0
604


วันนี้หลังจากได้รับตำแหน่งบอรด์กจ.คนใหม่ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปัตตานี ได้เปิดเผยถึงการวางแผนงานกับทีมข่าว@ชายแดนใต้ ไว้ว่า “สำหรับส่วนขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปัตตานี ขณะนี้ เราพึ่งจะเสร็จสิ้นการวางแผนนโยบายงบประมาณการพัฒนา ปี65 ขณะนี้ก็วางแผนการพัฒนาวาระปี66 – 70 ต่อไปครับ และจากงบประมาณ ปี 65นี้ เราใช้งบประมาณ เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรการ ป้องกัน โควิด 19 ต่อเนื่องกับงบประมาณ ปี64 ทีาผ่านมา หน่วยงานสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ โรงพยาบาล สนาม สนับสนุน และสงเคราะหเรื่อง CI หรือ HQต่างๆ รวมทั้งเรื่องของ การจัดหาวัคซีน mdrnที่เราได้สั่งซื้อเพิ่มเติม ซึ่งจะเข้ามา เดือนตุลาคมนี้ และต้นเดือนที่ผ่านมาเราจัดซื้อชุดATK.แล้ว 70,000 ชุด เพื่อการตรวจเชิงรุก ทำให้เห็นสถิติตัวเลขผู้ติดเชื่อ ซึ่งนำไปสู่หนทางการรักษาุผู้ป่วยเหล่านั้นให้ทัน ท่วงที
ในปี65 นี้เราได้เห็นจุดอ่อน ในการแพร่ระบาด โควิด ที่เราได้เห็นคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เป็นผู้ป่วยติดเชื้อลงปอด ไปรักษาไม่ทัน คือเรามีข้อจำกัดในเรื่องของวัคซีน และข้อจำกัดเรื่องเครื่องมือ และบุคลากรไม่เพียงพอ ปีนี้ เราได้รับภาระกิจถ่ายโอน กำลังจัดตั้งศูนย์กลาง การแก้ปัญหา การจัดการเรื่องผู้ป่วยโควิด 19 ในปีนี้และต่อเนื่องถึงปี.65 จึงอยู่ระหว่าง วางระบบ และจัดหาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเป็นการจัดตั้งเป็นศูนย์กลางตั้งรับ ดูแลผู้ป่วย และได้ประสานกลับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท. ซึ่งเราสามารถดึงมาเป็นเครือข่าย และฝึกฝน เจ้าหน้าที่ให้ได้เข้าใจเรื่องการจัดการนำส่งผู้ป่วยได้ ลำดับที่สองคือ ปัญหา การดูแลเหล่าผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ให้กลุ่มคน พิการ เหล่านี้ ที่เราต้องบริการเข้าถึง ตามหมู่บ้าน ใกลๆ ลึกๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึง ในปีต่อไปเราจึงต้องบริการเชิงรุกให้เข้าถึง กลุ่ม คนเหล่านี้ ให้มากที่สุดครับ”
“และในส่วนของตำแหน่งกจ.ในบอรด์มาตรฐาน การบริหาร บุคคล ท้องถิ่น นี้ คณะกรรมการกลางนี้ มีอยู่.3 ส่วนด้วยกัน คือคณะการบริหารส่วนจังหวัด การบริหารส่วนเทศบาล และการบริหารส่วนตำบล ในส่วน กจ.คือเมื่อเราได้รับเลือกตรงนี้ เราคาดว่าจะมองที่อุปสรรคปัญหา ของเขาก่อน เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนากลุ่มบุคคลเหล่านั้น ให้มีสวัสดิการให้ดีขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานแก้ปัญหา และสร้างการพัฒนา ให้เกิดขึ้นในชุมชน


เพราะฉนั้นคณะกรรมการ ชุดนี้ เราจะบริหารและ ได้กำหนดนโยบาย ในส่วนของการดูแลส่วนงานบุคคล และกำหนดแผนสำคัญ ที่พัฒนา ตัวบุคคล เ ป็นหลัก และเมื่อวางนโยบายเสร็จ แล้ว เราจะดำเนินการส่งเรื่องให้ทางส่วนกลางพิจารณา คือ กจ. กอจ.
และก.อบต.ในส่วนกลาง จนออกมาเป็นหนังสือข้อสั่งการ นำไป ส ู่แผนพัฒนาจังหวัดต่อไป”

นอกจากนี้นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ยังบอกข่าวดีน่าภาคภูมิใจ อีกว่า ล่าสุด องค์การบริหารจังหวัดปัตตานียังได้รับ รางวัลขับเคลื่อนโครงการที่ผ่านการประเมิน ปี2564 ได้ถึง 4 รางวัล ด้วยกัน ดังนี้

  1. รางวัลเลิศรัฐ ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ได้ระดับดี
    2.องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ประเภททั่วไป ได้รางวัลที่ 3 ได้รับเป็นเงิน1,500,000 บาท.
    3.โครงการ คบจ.ปัตตานีเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคลังท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ของคลังจังหวัดปัตตานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1.
    และ 4.องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรืออปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการศึกษา ประจำปี 2564 อีกด้วย
  2. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ท่านหนึ่งที่มุ่งมั่นบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล เพื่อการพัฒนาองค์รวมของประชาชนชาวปัตตานีแบบยั่งยืน กระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนอย่างเป็นธรรม นำพาเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่มั่นคง สอดรับนโยบายรัฐบาล สรรค์สร้างสังคมปัตตานีมีสันติสุข มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมสันติภาพอีกด้วย อีกทั้งมีสายสัมพันธ์ที่ดี กับสายการเมืองทุกพรรค และสายสัมพันธ์กับพี่น้องทุกศาสนา ทั้งพี่น้องอิสลามทั้งชาวจีนและพุทธ

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 ปัจจุบันอายุ ย่าง 59 ปี ภูมืลำเนา บ้านยามู ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กรุงเทพฯ
ได้รับคะแนนเสียงให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงจำนวน 3 สมัยติดต่อกัน
โดยได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศในโครงการประเมินการปกครองท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2547 ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2548
และรางวัลอื่นๆในด้านการบริหารท้องถิ่นอีกหลายรางวัล
สุกรี มะดากะกุล บก.@ชายแดนใต้