นราธิวาส – จัดกิจกรรมรับโล่เกียรติยศ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ผู้มีผลงานเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก-เยาวชน ปี 64 แบบ New Normal

0
70

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณใต้อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีรับโล่เกียรติยศ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 โดยมีนายรูวัยมิน มะเซ็ง ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เข้าร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ให้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติระดับจังหวัด ภายใต้ประเด็นจิตอาสา “พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม” ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”
2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3.เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ในการทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
4.เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชน และทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักในความสำคัญของเยาวชน โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กและเยาวชนที่มีคุณลักษณะและมีผลงานดีเด่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนได้โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

  1. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน
  2. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564
  3. นิทรรศการวันเยาวชนแห่งชาติ
  4. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับรู้วันเยาวชนแห่งชาติ

ด้าน นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เด็กและเยาวชน ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินชีวิต จึงจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้า หากจะมองถึงความมั่นคงของประเทศชาติ สิ่งสำคัญที่ภาครัฐจะต้องกระทำเป็นอันดับแรกคือ การพัฒนามนุษย์ให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด เพราะมนุษย์คือตัวกำหนดและนำทิศทางของประเทศชาติให้ก้าวไปสู่การพัฒนา หากจะมองถึงความก้าวหน้าของประเทศชาติในอนาคต สิ่งสำคัญที่ต้องบอกว่าเป็น “หัวใจ” ของการพัฒนาคือ การสร้างเด็กและเยาวชนของชาติวันนี้ให้มีคุณภาพเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานของประเทศไทยให้เกิดความมั่นคงที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาต่อไป

ซึ่งการจัดกิจกรรมงานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564 ในวันนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการ ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง และสร้างความตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติ ให้มีความมั่นคง และเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป ตลอดจนมุ่งหวังที่จะส่งเสริมกลไกสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับให้มีบทบาทในการพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม มีวินัยในการดำรงชีวิตมีจิตอาสาร่วมคิด ร่วมทำจนได้รับการยอมรับเชิดชูจากสังคม และได้ตอบสนองความต้องการของเยาวชนในการมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
 

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าวนราธิวาสรายงาน