สงขลา​-ผอ.ศปพร. เดินหน้ามอบความห่วงใย ให้พี่น้องสมาชิก อรบ. และครอบครัว ในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย เพื่อบรรเทาทุกข์​สถานการณ์โควิด 19

0
438

เมื่อวันที่ 16 กันยายน . ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย พันเอกพสุธาร สมิตานนท์ ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่15 / หัวหน้าคณะทำงานที่ 4 ลงพื้นที่ เพื่อพบปะ เยี่ยมเเยียน ให้กำลังใจพี่น้องสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพัน อรบ. บ้านโหนด ในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 ณ กองพัน อรบ. บ้านโหนด วัดโตนด ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยได้สอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน สถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่ รวมถึงได้เข้าเยี่ยมเยียน ครอบครัวสมาชิก อรบ.ที่มีความลำบาก ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ขาดการดูแล และขาดการได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 5 ราย ได้แก่

  1. นายนันต์ รู้เริง อายุ 65ปี , 2. นายภิญโญ ขุนดำ อายุ 65 ปี ,3. นางออม ไชยม่อม อายุ 61 ปี , 4. นางอาพอน เพ็งลาย อายุ 68 ปี และ 5. นายหวัน สายยาโณ อายุ 64 ปี ในการนี้ พลตรีไพศาล หนูสังข์ และคณะได้พบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ สอบถามความเป็นอยู่ และความต้องการในช่วงสถานการณ์โควิด 19 พร้อมทั้งมอบความห่วงใย ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค – บริโภค เจลแอลกอฮอล์และ หน้ากากอนามัย สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) และครอบครัว เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ได้ เน้นย้ำความสำนึกในหน้าที่ของการเป็นราษฎรรักษาหมู่บ้าน( อรบ.) การรู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งคอยสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นกำลังภาคประชาชนที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน คอยดูแล ช่วยเหลือปกป้อง หมู่บ้านของตนเองให้ปลอดภัย และเหนือสิ่งอื่นใด จะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และความหวงแหนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงพลังในความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่และยึดมั่น สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชเสาวนีย์แม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ สุขใจผู้ให้ อุ่นใจผู้รับ “

ทีมข่าว@ชายแดนใต้​