ผู้ว่าฯนราธิวาส เตรียมความพร้อม ขยายผลชุมชน TO BE NUMBER ONE ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0
318

ที่ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อำเภอเมือง นราธิวาสนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นราธิวาส เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการขยายผลชุมชน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ตามโครงการขยายผลกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่ชุมชน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564โดยมีนายอนันต์ แสงชาตรีพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้แทนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และผู้แทนเด็กและเยาวชนของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีความพร้อมและสมัครใจร่วมโครงการในวันนี้จำนวน 37 คน

สำหรับโครงการขยายผลกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่ชุมชน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ด้วยกลไก TO BE NUMBER ONE ขยายผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนด้วยกลไก TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสร้างกระแสและความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน

ซึ่งกำหนดจัดขึ้น จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน คือ ระหว่างวันที่
14 – 17 และวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 สำหรับในวันนี้ เป็นการจัดกิจกรรมของรุ่นที่ 1
มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 37 คน จาก 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอจะแนะ
รือเสาะ แว้ง ศรีสาครและอำเภอสุคิริน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันของจังหวัดนราธิวาส ,สถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ,แนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด การจัดทำแผนปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สรุปผลและนำเสนอแผนปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส