ปัตตานี-จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0
495
ปัตตานี-จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ อาคารฝึกอบรมสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร มี เกษตรอำเภอ 12 อำเภอในสังกัดสำนักงานเกษตร เข้าร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานอย่างสมพระเกียรติ โดยมี ผอ.รมน. เลขาธิการ กอ.รมน.  และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม

นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรและราษฎรได้มีพืชสายพันธุ์ดี ผลผลิตมีคุณภาพ ทนทานต่อโรคและแมลง นำไปเพาะปลูกไว้กินเอง ลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น โรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นต้น

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ ซึ่งผลิตจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ให้แก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี นำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและราษฎร

โอกาสนี้ นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี เพื่อแจกจ่ายให้แก่ เกษตรกรและราษฎร นำไปเพาะปลูกให้มีผลผลิตที่ดีไว้บริโภค ลดรายจ่ายในครัวเรือน หากเหลือก็แบ่งปันผู้อื่น และนำไปขายเพิ่มรายได้ สามารถปรับตัวตามชีวิตวิถีใหม่มีเมล็ดพันธุ์ผักที่ดีมีคุณภาพ สะสมสำรองไว้เพาะปลูกในรุ่นต่อไปได้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารที่มีความเข้มแข็ง ถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว/ทีมข่าว@ชายแดนใตั จ.ปัตตานี