ปัตตานี-สู้โรคหัดรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันในกลุ่มเด็กอายุ 1 – 12 ปี พ.ศ. 2562 – 2563

0
55
ปัตตานี-รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 12 ปี พ.ศ. 2562 - 2563

ปัตตานี-สู้โรคหัดรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันในกลุ่มเด็กอายุ 1 – 12 ปี พ.ศ. 2562 – 2563

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา หมู่ที่ 5 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เภสัชกร ประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.ฝ่ายสาธารณสุข เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 – 12  ทั่วประเทศ พ.ศ.2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ ๑-๑๒ ปี ให้มีระดับความครอบคลุมมากกว่าร้อยละ ๙๕พร้อมให้ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมส่งเสริมให้กลุ่มเด็กอายุ ๑-๑๒ ปี มีสุขภาพที่ดีไม่ป่วยด้วยโรคหัดและโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ภายในงานมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้กับตัวแทนนักเรียน ชั้นประถมปีที่ 1 จำนวน10 คน  มีการบรรยาย “สถานการณ์การระบาดของโรคหัดจังหวัดปัตตานี” และการ บรรยาย “ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยหัด” การบรรยาย “หลักการศาสนาอิสลามกับการรับวัคซีน” โดยจังหวัดปัตตานีมีเป้าหมายการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด – คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) ในกลุ่มเด็กอายุ 1 – ต่ำกว่า 7 ปี จำนวน 15,231 คน และการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) ในกลุ่มเด็กอายุ 7 – 12 ปี จำนวน 5,125 คน รวมจำนวน 20,356 คน

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น