รมช.พาณิชย์ฯลงใต้ที่จังหวัดยะลา ติดตามสถานการณ์ผลผลิตลองกอง หนุนตลาด เร่งกระจายให้ทัน

0
355


วันนี้ (6 ก.ย.64) นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ เพื่อประชุมติดตามสถานการณ์ผลผลิตลองกองจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์รองอธิบดีกรมการค้าภายใน พาณิชย์จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยะลา กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการผลไม้ลองกองในพื้นที่เข้าร่วม


ซึ่งที่ประชุม ได้มีการรายงานผลผลิตลองกอง จังหวัดยะลา มีพื้นที่เพาะปลูก 20,483 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 20,028 ไร่ ปริมาณผลผลิต 6,557 ตัน ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว 3,563.50 ตัน คิดเป็นร้อยละ 54.35 ผลผลิตคงเหลือ 2,993.50 ตัน คิดเป็นร้อยละ 45.658 โดยสถานการณ์ด้านราคา ณ ปัจจุบัน (วันที่ 4 กันยายน 2564) เกรด A ราคากิโลกรัมละ 20 – 24 บาท เกรด B ราคากิโลกรัมละ 10 – 16 บาท และเกรด C ราคากิโลกรัมละ 6 – 8 บาท
สำหรับแนวทางการดำเนินการกระจายผลผลิตลองกองของจังหวัดยะลา ได้สนับสนุนการกระจายผ่านกลไกตลาดปกติ โดยผู้ประกอบการจากต่างพื้นที่และในพื้นที่รับซื้อในจังหวัด กระจายผ่านศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันหาตลาดผู้ซื้อปลายทาง รวมทั้งสนับสนุนการค้าผ่านระบบออนไลน์ และการบริหาร การผลิตและตลาดลองกอง ตามแผนบริหารจัดการผลไม้จังหวัดยะลา โดยใช้กลไกคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.)

ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.ยะลา