วชช. นราธิวาส เพิ่มทักษะชีวิตแก่ผู้ว่างงาน อบรมอาชีพใหม่ผ่านโครงการจัดสวนภูมิทัศน์

0
544
       
   จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการระบาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนมานานเข้าสู่ปีที่ 2 ทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0 เน้นพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดสวนภูมิทัศน์เพื่อสร้างอาชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ โควิด-19
   นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มองเห็นว่า สถานการณ์ปัจจุบันมีคนว่างงานเป็นจำนวนมาก จึงมีความต้องการที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะในด้านการออกแบบและการจัดสวนภูมิทัศน์ และ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างอาชีพทำให้เกิดรายได้  ให้กับประชาชนผู้ว่างงาน ได้เรียนรู้กับงานใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ให้มากที่สุด 

  โดยในเบื้องต้นได้มีการบรรยายให้ความรู้และอบรมเชิงปฎิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบส่วนภูมิทัศน์ เพื่อสร้างพื้นฐานการใช้โปรแกรมในการออกแบบให้สามารถใช้ได้จริง และจะมีการลงมือปฏิบัติจริงในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดสวนภูมิทัศน์ ในระหว่างวันที่ 3 - 6 กันยายน 2564 ต่อไป
ทีมข่าว@ชายแดนใต้