ปัตตานี มีหมู่บ้านต้นแบบ สมัครใจรับวัคซีน ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร และได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 39 หมู่บ้าน รวม 11,280 คน

0
369

วันที่ 13 สค.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  ที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การรับวัคซีนสามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค และลดความรุนแรงของโรคได้  ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุข  D-M-H-T-T-A 

นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า  ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้ทุกอำเภอ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านระบบ “ปัตตานีพร้อม”  และแจ้งรายชื่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รพสตใกล้บ้าน พร้อมกับให้มีการจัดชุมชนต้นแบบสมัครใจฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้มีความครอบคลุม 70% ของประชากรในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเตรียมการในการเปิดพื้นที่ เพื่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ  สังคม ในชุมชนนั้น     ถึงขณะนี้ จังหวัดปัตตานี มีหมู่บ้านต้นแบบ (ฉีดวัคซีนเกิน 70% ของประชากรในหมู่บ้านที่ได้รับวัคซีนแล้ว จำนวน 39 หมู่บ้าน  ในพื้นที่ 23 ตำบล  รวม 11,280 คน   เป็นกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และเป็นผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและหญิงมีครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป จำนวน 2,057 คน และกลุ่มประชาชนทั่วไป 18-59 ปี  ฉีดวัคซีนจำนวน 9,223 คน

จังหวัดปัตตานี  มีประชากรทั้งหมด  727,981 คน มีการจองรับวัคซีนแล้ว ทั้งสิ้น326,570 คน ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 141,865 คน และเข็มที่ 2 แล้ว 43,070 คน.