ธกส.ยะลา -จัดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เกษตรกร

0
74
ธกส.ยะลา- จัดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เกษตรกร

ธกส.ยะลา- จัดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้เกษตรกร

วันนี้ (31 ตค.62) ที่ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดย ธกส.เพื่อประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคารให้กับเกษตรกรและพี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับรู้ในวงกว้างเพื่อลดภาระหนี้นอกระบบ โดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ และมาขอคำปรึกษาเพื่อหาทางออกจากปัญหา หนี้นอกระบบต่อไป ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพหลักเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีแนวทางดำเนินการประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย เพิ่มช่องทางเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ และสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรการเงินชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด, กระทรวงมหาดไทย ,กระทรวงยุติธรรม,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) , สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, ธนาคารออมสิน, และ ธ.ก.ส. ในการประสานการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ผ่านกลไกการทำงานของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน จนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบคืบหน้าได้ในระดับหนึ่ง


นายนวรัฐ ทองพูน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จ.ยะลา เปิดเผยว่า ตั้งแต่รัฐบาลได้มีนโยบาย และได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง สำนักงาน ธกส.จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบร่วมกับหน่วยงานภาคี ผ่านกระบวนการต่างๆ และได้ให้สินเชื่อเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบให้กับลูกค้า และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดยะลาจนถึงปัจจุบันไปแล้วจำนวน 501 ราย รวมวงเงิน การให้สินเชื่อ 20,500,000 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนบาท) โดยเป็นการให้สินเชื่อกระจายไปตามสาขาต่างๆ ในเขตดำเนินงานของ ธกส.ในแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึง ซึ่งผลจากการให้สินเชื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาหนี้นอกระบบที่ผ่านมา สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก ลูกค้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และบางรายก็ได้นำเงินให้สินเชื่อจาก ธกส.ไปชำระหนี้เพื่อไถ่ถอนที่ดินทำกินจากการขายฝากกับเจ้าหนี้นอกระบบ สร้างความปิติและยินดีให้กับลูกค้าที่สามารถสงวนที่ดินทำกินของตัวเองไว้เป็นมรดกสืบทอดต่อไป
นอกจากนี้ ธกส. ยังได้เข้าไปแนะนำและช่วยเหลือการฟื้นฟูการประกอบอาชีพให้กับลูกค้าทุกราย เช่น การผลิตผลไม้คุณภาพ, การตลาด , การเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต เป็นต้น เพื่อให้เห็นว่า ธกส.เน้นการให้สินเชื่อ เชิงกำกับและแนะนำ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ตลอดจนได้เปิดคลินิกหนี้นอกระบบ ณ สำนักงาน ธกส. ทุกสาขาในพื้นที่ดำนเนินงานของจังหวัดยะลา เพื่อให้คำปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับ ลูกค้าและประชาชน-ทั่วไป ดั่งเจตนารมย์และคำขวัญของ ธกส. ที่ว่า “ธกส. เคียงคู่ รู้ค่าประชาชน”

มุกะตายะลา/ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น