นราธิวาส – 100 เด็กกำพร้าสุดปลื้มใจกับกิจกรรมมอบความสุขให้เด็กกำพร้า” เสริมสร้างความรักและกำลังใจให้เด็กด้อยโอกาส

0
24

วันนี้ 30 ต.ค.นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมมอบความสุขให้เด็กกำพร้าในพื้นที่ มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 ราย โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ผู้จัดการสถาบันปอเนาะดารุสซอลีฮีน ตลอดจนผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองและเด็กกำพร้าในพื้นที่ร่วมกิจกรรมฯ


นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมมอบความสุขให้เด็กกำพร้า ถือเป็นกิจกรรมเล็กๆที่สำคัญ ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ให้มีสุขภาพกายและมีจิตใจที่ดี มีสติปัญญาที่เข้มแข็ง ตลอดจนเป็นที่ยอมรับในสังคมปัจจุบัน


ทั้งยังสามารถนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ที่สอนให้คนประพฤติตนเป็นคนดี รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข
สำหรับกิจกรรมมอบความสุขให้เด็กกำพร้าในครั้งนี้ นอกจากนี้จัดให้มีการบรรยายธรรมในเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับตนเอง สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทีมข่าวแอดชายแดนใต้นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น