กระทรวงการอุดมศึกษาฯ มอบวัคซีนให้ประชาคมของวิทยาเขตปัตตานี ทั้งชาวไทยและต่างชาติ

0
384

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดสรรวัคซีน AstraZeneca จำนวน 1,200 โดส เพื่อนำมาฉีดให้กับบุคลากรและนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยฟาตอนี ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผนวิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีนโยบายที่จะให้บุคลากรและนักคึกษาของทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19  ทั้งนี้ สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จะได้รับจัดสรรวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 รวมจำนวน 1,200โดส โดยจะแบ่งการฉีดวัคซีนเป็นสองรอบ รอบแรกในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 และอีกรอบคาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ 
โดยมหาวิทยาลัยจะส่งมอบให้โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยในการฉีดวัคซีนในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ จะมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยฟาตอนี ซึ่งตั้งอยู่ใน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ที่ได้รับจัดสรรวัคซีนจำนวน 250 โดสเข้าร่วมฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนม.อ. ปัตตานีด้วยเช่นกัน  

รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและวางแผนวิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจะดูแลให้บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาเขตปัตตานีทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้รับวัคซีนทุกคน ทั้งนี้สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่ไม่ใช่ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยก็จะขอความร่วมมือให้ขอรับวัคซีนในจังหวัดของตนเอง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด และลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคได้ง่าย.