สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและคุณภาพการศึกษาฯ

0
42

สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและคุณภาพการศึกษาฯ

วันที่ 21 .. ที่โรงแรมแกรนด์โอลิเวอร์ ด่านนอก .สะเดา .สงขลา นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 .. 2562 โดยมี นายศลใจ วิบูลกิจ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิด

พร้อมบรรยายพิเศษ มี นายภิรมย์ จีนธาดา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 7 กล่าวถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 7 เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา ระยะ 4 เดือน (มิ.. – .. 2562) และกำหนดแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 สิ้นปีการศึกษา 2562 (มิ.. 2562 – มี.. 2563) และกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 มีทีมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ภาพ / พงศ์สัณห์ อุ่นอก ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 1

ข่าว / มนทิชา แวซอเหาะ ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3

แสดงความคิดเห็น