มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “GE DAY 2019” Widening Word View เปิดโลกทัศน์ให้กว้าง เปิดเวทีจัดนิทรรศการรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

0
32

วันนี้ 16ต.ค.ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม “GE DAY 2019” Widening Word View เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการจัดนิทรรศการรายวิชา การจัดแสดงผลงานนักศึกษา การแสดงต่างๆ บนเวที และการจัดธุรกิจจำลอง ซึ่งทั้งหมดเป็นผลผลิตจากการศึกษาในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระบุไว้ว่า มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดอย่างมีเหตุผล มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความสามารถในการสื่อสาร ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีสันติสุข ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่จะดำเนินการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดกิจกรรมที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังกล่าวข้างต้น ซึ่งกิจกรรม “GE DAY 2019” ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งที่จะเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านต่างๆ ตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภายหลังจากได้ศึกษาในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จะนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป


ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดบอร์ดนิทรรศการผลงานของนักศึกษาแต่ละรายวิชา จำนวน 13 รายวิชา การแสดงละครหุ่นรายวิชาพหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ ภายใต้หัวข้อ “การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างสันติภาพ” การร้องเพลง คลิปวีดีโอรวบรวมผลงาน การนำเสนอโครงงาน และการออกร้านจำหน่ายสินค้า

ภาพ/ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น