เบตง- ครูเก่งเด็กเก่งโรงเรียนจงฝามูลนิธิอำเภอเบตง เราทำได้ ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

0
16

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นางธาอร มณีสุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจงฝามูลนิธิอำเภอเบตง จ.ยะลา ได้แสดงความยินดีกับครู นักเรียน โรงเรียนจงฝามูลนิธิอำเภอเบตง จ.ยะลา ที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์ทำนองสรภัญญะรับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในโครงการร้อยสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ชายแดนใต้ เยาวชนรวมพลังสร้างความดี ที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี


นางธาอร มณีสุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจงฝามูลนิธิ กล่าวว่า การสวดมนต์เป็นพิธีกรรมทางศาสนา เป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการแสดงความสมัครสมานสามัคคีและความพร้อมเพรียงในหมู่ผู้นับถือศาสนา เป็นการแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง ศาสนิกชนกับหลักธรรมคำสอนเข้าด้วยกัน การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ นับอยู่ในหลักการดังกล่าวเช่นกัน บทสวดทำนองสรภัญญะ เป็นบทสวดที่สรรเสริญ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของพระรัตนตรัย มีท่วงทำนองที่ไพเราะ ผู้ร่วมสวดเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจจากการสวด ได้รับความเบิกบานใจ สงบและเป็นสุข ซึ่งจะเป็นปราการ ปิดกั้น มิให้ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งปวงได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือ การสวดอย่างสม่ำเสมอ จะเกิดความรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดกับพระรัตนตรัย จึงเห็นสมควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ศึกษาและนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปกล่อมเกลาจิตใจ ประพฤติปฏิบัติ ขัดเกลานิสัย ให้เป็นเยาวชนคนดีของสังคมต่อไป
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้ อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น