สมศักดิ์ ฯรมว.ยุติธรรมสั่งเน้นย้ำฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เยี่ยมบ้านวิถีชุมชนชาวเล อ.เมืองนราธิวาส

0
99

วันที่ 12 ตุลาคม 62 ที่ชุมชนกาแลตาแป ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานเชิงบูรณาการในการอำนวยความยุติธรรมและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใช้แนวทางประชารัฐ ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึง “บ้านกึ่งวิถี”โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้กรมคุมประพฤติในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ถูกความประพฤติ หรือผู้ที่พ้นโทษจากเรือนจำเนื่องจากคนเรานั้นเมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้ว อาจต้องเผชิญปัญหาอื่น ได้แก่ปัญหาการยอมรับจากครอบครัว และชุมชนปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หากคนเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวและชุมชนได้แล้วในที่สุดก็ต้องกลับไปกระทำผิดซ้ำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอีก ซึ่งทางเลือกอีกทางหนึ่งคือ ยังมีสถาบันที่จะสามารถเชื่อมโยงให้อดีตผู้กระทำผิดได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะทางสังคมให้ได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติอีกครั้ง ซึ่งได้แก่บ้านกึ่งวิถี ซึ่งเป็นรูปแบบผสมของการช่วยเหลือสงเคราะห์และการแก้ไขเพื่อให้เป็นที่พักอาศัยที่ศึกษาตลอดจนเป็นการฝึกให้มีความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ ได้รับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลฝึกอาชีพพัฒนาทักษะชีวิตของผู้ได้รับการปล่อยตัว เพื่อเป็นสถานที่และที่พักอาศัยของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวให้เป็นที่พักอาศัยเพื่อการปรับตัวใช้ชีวิตในสังคมนำไปสู่การลดการกระทำผิดซ้ำอีก


สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมชมปูลากาเม็ง หรือเกาะแพะ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พร้อมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการชุมชนกาแลตาแป เพื่อชี้แจงกระบวนการและขั้นตอน ตลอดจนระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ (บ้านกึ่งวิถี) ให้เกิดความเข้าใจตรงกันตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ สงเคราะห์ ฝึกอาชีพ รวมถึงการนำศาสนามาปรับใช้ต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติในทางที่ดีขึ้น อันเป็นการร่วมกันคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
ทางด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ชุมชนกาแลตาแป เป็นกลุ่มชุมชนที่มีชื่อเสียง ซึ่งในการทำงานของกระทรวงยุติธรรม ที่มีความมุ่งมั่นที่จะมาช่วยงานในส่วนที่กำลังดำเนินการอยู่เป็นกรณีศึกษา โดยทั่วประเทศมักมียาเสพติดเข้ามาแทรกแซง โดยชุมชนกาแลตาแปอาจจะน้อยกว่าที่อื่น ถ้าจะดีต้องไม่มียาเสพติดเลย ซึ่งการที่จะไม่มียาเสพติดนั้นชุมชนต้องช่วยกันดูแลคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง ซึ่งบางพื้นที่ปฏิบัติการได้ผล โดยทุกคนในชุมชนอยู่กันด้วยความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้ามาดูแลในบริเวณนี้ ขยายการต่อต้านยาเสพติดสนับสนุนบ้านกึ่งวิถีให้เดินหน้าเป็นตัวอย่างที่จะเดินไปข้างหน้าได้ในอนาคต

ข่าว/กรียา เต้ะตานี ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ. นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น