สุราษฎร์ธานี-เกษตรกร 350 รายดีใจ รมช.เกษตรฯ มอบหนังสืออนุญาตทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

0
68

สุราษฎร์ธานีเกษตรกร 350 รายดีใจ รมช.เกษตรฯ มอบหนังสืออนุญาตทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

 วันที่ 11 .. ที่หอประชุมโรงเรียนพระแสงวิทยา .พระแสง .สุราษฎร์ธานี ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (...4-01)  แก่เกษตรกรจำนวน 350 ราย  โรงเรียนพระแสงวิทยา  อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยนายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ  ในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (...สุราษฎร์ธานี)  มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 16 อำเภอจาก 19 อำเภอ  รวมเนื้อที่ประมาณ 1,428,295 ไร่  ดำเนินการการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว จำนวน 68,821 ราย  92,747 แปลง  เนื้อที่ประมาณ 1,226,563 ไร่  คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3  ของพื้นที่ทำการเกษตรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 3.6 ล้านไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด 8,174,759 ไร่  ทั้งนี้จากแผนการดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกร ปีงบประมาร 2562 มีแผนงานการจัดที่ดินให้เกษตรกรจำนวน 1,380 ราย ดำเนินการได้ 1,480 ราย  1,752 แปลง  เนื้อที่ประมาณ 20,109 ไร่  ซึ่งเป็นไปตามแผนงานและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ  ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเกษตรกร โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และคณะ ได้เดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมายจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) พื้นที่ตำบลไทรทอง  อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ  และเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน  พร้อมกับพบปะพี่น้องเกษตรกร  ชมแปลงเกษตรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง  และกลุ่มปลูกพืชผัก  ชมการสร้างฝายชะลอน้ำ  และร่วมกิจกรรมปล่อยปลา  ปลูกต้นไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำแปลง คทชก่อนเดินทางไปตรวจราชการต่อที่จังหวัดกระบี่.

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ .สุราษฎร์ธานี

แสดงความคิดเห็น