ปัตตานี-ฟื้นฟูนาร้าง เสริมสร้างประเพณีเคียงคู่วิถีชุมชนยั่งยืน

0
114
ปัตตานี-ฟื้นฟูนาร้าง เสริมสร้างประเพณีเคียงคู่วิถีชุมชนยั่งยืน

ปัตตานี-ฟื้นฟูนาร้าง เสริมสร้างประเพณีเคียงคู่วิถีชุมชนยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า    ที่  แปลงเพาะเมล็ดพันธ์ข้าว  บ้านละโพ๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไร่  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิด โครงการฟื้นฟูนาร้าง เสริมสร้างประเพณีเคียงคู่วิถีชุมชน จัดโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเกษตรกรและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ด้วยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ   สืบสานแนวพระราชดำริ   ให้จังหวัดปัตตานีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตร  และ  ชนบทในหมู่บ้าน พื้นที่ต้นแบบของสถาบัน ซึ่งพื้นอำเภอแม่ลานได้ขับเคลื่อน  ที่ แปลงเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านละโพ๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไร่ โดยมีคณะทำงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ชายแดนภาคใต้ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนงานในพื้นที่ตั้งแต่ ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน มีการขับเคลื่อนงานในเชิงภาคเกษตรวิถีชุมชนด้วยการปลูกผักนานาชนิด เพาะเห็ดฟาง ปลูกผลไม้เมลล่อน เลี้ยงไก่บ้าน เลี้ยงปลาและจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน

นอกจากนี้ อาชีพทางเกษตรอีกอย่างหนึ่งที่กำลังขับเคลื่อนคือ การส่งเสริมปลูกข้าวแบบอินทรีย์  ในพื้นที่นา ด้วยการสำรวจคู่ไส้ไก่ จำนวน 8 จุด  ต่อมาโครงการส่งน้ำและพัฒนาที่ดิน  35  ได้ดำเนินการปรับปรุง  เพื่อทำนาในพื้นที่บ้านละโพ๊ะ โดยเริ่มทำนาครั้งแรก จำนวน 99 ไร่ ต่อมาในปี 2561 ถึง 2562 เพิ่มเป็น 20 ไร่  และ เหลือพื้นที่นาร้าง อีก 137 ไร่ จึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูนาร้างขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและเสริมสร้างประเพณีเคียงคู่วิถีชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น