เปิดค่ายฯสร้างเยาวชนมีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างมีความสุข

0
1132

เปิดค่ายฯสร้างเยาวชนมีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม อย่างมีความสุข

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด โครงการค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม จังหวัดนราธิวาส ที่ โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนเกิดความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่าง หลากหลายของเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และให้เยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคี สามารถดำเนินชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข

กิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม จะจัดในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ การลงพื้นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และศึกษาดูงานชุมชนพหุวัฒนธรรม เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ประกอบด้วย 1.กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 2.กิจกรรมเยี่ยมชม และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองนราธิวาส ในเขตอำเภอเมืองนราธิวาส 3.กิจกรรมศึกษาดูงานชุมชนพหุวัฒนธรรม ณ หมู่ที่ 5 บ้านไอร์เจี๊ยะ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมีเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ที่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ จาก 13 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 70 คน

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า กิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรมเป็นส่วนสำคัญที่จะให้เยาวชนเกิดความเข้าใจและได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงาม และเป็นจุดเด่นของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมายาวนาน  จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งที่จะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในความแตกต่าง หลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และมีจิตอาสา รู้จักการทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม นับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งของทุกคนที่จะได้รับความรู้    ความเข้าใจที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา ภาษา วัฒนธรรม เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ภาพ/ข่าว แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส